Rapport fra forprosjekt IKT

Forprosjektet for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har nå avgitt sin rapport med forslag til strategi for etablering av en kortsiktig felles IKT-løsning for Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten . Rapporten skal legges fram for Administrativ koordineringsgruppe før den skal behandles politisk. (25.05.04)

Rapport fra forprosjekt IKT

Arbeidsgruppen foreslår to-trinns IKT stategi

Forprosjektet for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har nå avgitt sin rapport med forslag til strategi for etablering av en kortsiktig felles IKT-løsning for Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten . Strategien legger opp til to faser. Fase en inneholder aktiviteter som det er fornuftig å gjennomføre før det er tatt beslutning om hvordan en framtidig organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen vil se ut. Dette vil være tiltak som i stor grad er uavhengig av framtidig organisasjonsmodell. Aktiviteter som er anbefalt i fase en, er intern tilrettelegging som må foregå i regi av Aetat og trygdeetaten. Dette gjelder i hovedsak innføring av sentralisert driftsmodell, domenemodell og nytt e-post og kalendersystem i Aetat. I tillegg er det foreslått videre utredningsaktiviteter, bla når det gjelder felles krav til informasjonssikkerhet. Fase to gjennomføres etter at valg av organisering er foretatt, og aktuelle tiltak vurderes da ut fra det vedtaket som er gjort.

Rapport fra prosjektgruppen.

Styringsgruppen (RTV, Aetat, KS, SHdir, SOS og AAD) har behandlet rapporten, og anbefaler at strategien som går fram av sammendraget legges til grunn for det videre arbeidet. Styringsgruppen understreker at den ikke tar stilling til forutsatt framdriftsplan, da den vil være avhengig av tilgjengelige budsjettrammer. Flertallet mener at det i alternativer med en samorganisering må legges til rette for at det skal være mulig for en saksbehandler i en framtidig arbeids- og velferdsforvaltning å kunne arbeide på tvers av ansvarsgrensene mellom dagens tjenester. KS sine representanter i styringsgruppen er uenig i flertallets og prosjektgruppens vurdering, og mener at det uavhengig av fremtidig organisering vil være lite aktuelt at saksbehandlere skal forholde seg til flere saksbehandlingssystemer. Rapporten skal behandles i Administrativ koordineringsgruppe før den skal behandles politisk.

Styringsgruppas vedtak.

Uttalelse fra KS sine representanter i styringsgruppen.

(25.05.04)