Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i tredje kvartal 2023

I tredje kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 28 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan seks var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med tilskotsforvaltinga (SEAH-saker).

I den same perioden vart 24 saker avslutta, blant desse var fem SEAH-saker. Alle tala om økonomiske misleghaldssaker omfattar også saker under Norad og Norec sine ansvarsområde.

Oversikta nedanfor viser dei ni sakene der det var grunnlag for reaksjon, og som vart avslutta i tredje kvartal 2023. Det er betalt tilbake til saman 5 304 614 kroner. I tillegg er 64 695 kroner betalte tilbake til prosjekt, noko som inneber at tilskotsmottakar dekkjer tapet ved å skyta inn eigne midlar.

Oversikta blir utarbeidd som oppfølging av nulltoleransen til regjeringa for økonomisk misleghald og blir ajourført kvart kvartal. For fleire opplysningar blir det vist til Sentral kontrolleining i Utanriksdepartementet, Internrevisjonen i Norad eller til Norec.

Oversikt tredje kvartal 2023 – avslutta med reaksjon

Saksnr./

Ansvar

Land/region

Avtalepartnar

Kort omtale av saka

1223

Norad

Sør-Afrika

Slum Dwellers International (SDI)

 

Midlar brukte til noko anna enn det avtalte føremålet, forsøk på å overføra midlar til utanforståande og midlar brukte etter avtaleperioden. NOK 3.193.209 er betalte tilbake til Norad.

 

1310

Norad

Liberia

Digni/Misjonsalliansen

Mangelfull dokumentasjon av utgifter hos lokal partnar. NOK 511. 434 er betalte tilbake til Norad.

 

1312

Norad

Sierra Leone

Digni/Misjonsalliansen

Mangelfull dokumentasjon av utgifter hos lokal partnar. NOK 392.305 er betalte tilbake til Norad.

 

1343

Norad

Indonesia

Regnskogfondet

Lønnsutgifter hos lokal partnar ført i strid med tilskotsavtalen. NOK 62.000 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1363

Norad

Malawi

Atlas-Alliansen/

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Mangelfull dokumentasjon av utgifter hos lokal partnar. NOK 493.748 er betalte tilbake til Norad.

1431

UD

Libanon

Norsk Folkehjelp

Midlar brukte til noko anna enn det avtalte formålet og mangelfull dokumentasjon av utgifter hos lokal partnar. NOK 712.643 er betalte tilbake til UD.

 

1498

UD

Zimbabwe

Norsk Folkehjelp

Tjuveri av drivstoff. NOK 1.275 er betalte tilbake til UD.

 

1514

UD

Senegal

Mines Advisory Group (MAG)

 

Underslag. NOK 1.495 er betalte tilbake til prosjektet.

1563

Norad

Vanuatu

International Planned Parenthood Foundation (IPPF)

 

Lån av midlar frå kjernetilskot hos lokal partnar. NOK 1.200 er betalte tilbake til prosjektet.