Rapport om samarbeid mellom Nav og helsetjenesten om individuell jobbstøtte

Forskningsinstituttet Norce har undersøkt samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er en anerkjent, internasjonal metode innen arbeidsrettet rehabilitering, der jobbspesialister samarbeider med behandlere i helsetjenesten, bant annet med sikte på at deltakeren får ordinært, lønnet arbeid.

Hensikten med undersøkelsen Norce gjennomførte på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet var å gi svar på hvordan det samarbeides i integrerte team, hvordan arbeidsgivere vurderer IPS-tjenesten og hvordan brukerne opplever den. Målgruppen for IPS er personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, og metoden har gitt gode resultater med tanke på overgang til arbeid.

Kjernen i IPS-metodikken er det integrerte og samtidige tilbudet fra Nav og helsetjenesten, og Norce har gjennom undersøkelsen kartlagt faktorer som både fremmer og hemmer dette. De finner blant annet at formelle hindre, manglende felles forståelse, manglende inkludering av jobbspesialist i behandlingsteamet og profesjonsmotsetninger utgjør hovedutfordringer i samarbeidet i integrerte team. Undersøkelsen bygger også på intervjuer med deltakere og undersøkelser blant arbeidsgivere. Den viser at brukerne opplever tilbudet fra jobbspesialist og helsearbeider som godt koordinert og at de aller fleste arbeidsgiverne er fornøyde med kontakt med IPS-tjenesten.

Rapport