Rapport om taushet og personvern

Rapport fra arbeidsgruppen

Samlokalisering, økt samordning og samarbeid mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten reiser problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern. En arbeidsgruppe har belyst dette nærmere, foretatt en vurdering av begrensninger og muligheter i dagens lovverk og fremmet anbefalinger og forslag som sikrer at disse hensynene ivaretas ved en reorganisering av velferdsforvaltningen. (05.04.04)

Rapport om taushetsplikt og personvern

Samlokalisering, økt samordning og samarbeid mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten reiser problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern. En arbeidsgruppe har belyst dette nærmere, foretatt en vurdering av begrensninger og muligheter i dagens lovverk og fremmet anbefalinger og forslag som sikrer at disse hensynene ivaretas ved en reorganisering av velferdsforvaltningen.

Rapport fra arbeidsgruppen

Vedlegg 1

”Det videre arbeid med samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Brev til Rikstrygdeverket og Aetat.” Brev av 16. juli 2003.

Vedlegg 2

Strategi for lokalt forsøks- og utviklingsarbeid med samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

Vedlegg 3

Sakspapir til Administrativ koordineringsgruppe

Vedlegg 4

Presisering av arbeidsgruppens mandat

Vedlegg 5a

Oversikt over taushetsplikt i særlovgivningen (Aetat)

Vedlegg 5b

Oversikt over taushetsplikt i særlovgivningen (Sosialtjenesten)

Vedlegg 5c

Oversikt over taushetsplikt i særlovgivningen (Trygdeetaten)

Vedlegg 6

Om rettssikkerhet

Vedlegg 7

Grunnleggende krav ut fra personopplysningsloven

Vedlegg 8

Om å plassere behandlingsansvaret i et integrert kontor for kommunale og statlige velferdsytelser

Vedlegg 9

Personvern, taushetsplikt, rettssikkerhet. Møtereferat

(05.04.04)