Rapport om tidsbruk i styrene

Boston Consulting Group (BCG) har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om tidsbruk i forbindelse med styreverv i selskaper notert på Oslo Børs.

For å få bedre faktagrunnlag om styremedlemmenes tidsbruk ga departementet BCG i oppdrag å gjennomføre en anonym, digital undersøkelse blant styremedlemmer i børsnoterte selskaper i Norge (ikke bare statlig eide). BCG har også intervjuet styrelederne i børsnoterte selskaper med statlig eierandel.

Bruker mer tid på styrearbeidet

Et av funnene er at styrene bruker mer tid på styrearbeidet enn tidligere. Den digitale undersøkelsen viser dessuten at styrelederne og styremedlemmene i noterte selskaper i snitt bruker henholdsvis 30 prosent og 20 prosent av et normalt arbeidsår på sine verv. Undersøkelsen viser også at tre av fire som svarte på undersøkelsen opplever at tidsbruken knyttet til styreverv har økt de siste fem årene.