Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rask reaksjon – tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen

I Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den vil utarbeide en konkret plan for avvikling av soningskøen. Justisdepartementet legger nå fram forslag til tiltak som skal sikre avvikling av soningskøen innen 2009, sier justisminister Knut Storberget.

I Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den vil utarbeide en konkret plan for avvikling av soningskøen. Justisdepartementet legger nå fram forslag til tiltak som skal sikre avvikling av soningskøen innen 2009, sier justisminister Knut Storberget.

Justisdepartementets forslag til tiltak for å avvikle soningskøen inneholder kapasitetsutvidelser og forslag som krever lovendringer. Forslaget sendes nå ut på høring. På bakgrunn av høringen vil departementet utarbeide en odelstingsproposisjon med forslag til lovendringer som legges fram for Stortinget til høsten.

Kapasitetsutvidende tiltak

 • Det foreslås i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2006 å etablere 150 åpne fengselsplasser i 2006 i Bergen og Nord-Odal. De nye fengselsplassene kommer i tillegg til de 100 plassene som allerede er vedtatt opprettet i løpet av året. Samlet planlegger Justisdepartementet å åpne nærmere 250 nye fengselsplasser i 2006. Arbeidet med etablering av Halden fengsel fortsetter som planlagt med etablering av 251 plasser i 2009.
 • Samlet for 2006 har regjeringen satt av over 35 millioner kroner til styrking av soningsinnholdet. Innholdet i soningen styrkes i revidert nasjonalbudsjett gjennom 7,4 millioner til utdannings-, bibliotek-, og helsetilbud til de innsatte, som foreslås dekket over andre departementers budsjetter.
 • For å redusere køen og forhindre at det bygger seg opp ytterligere kø på samfunnsstraff, samt gi bedre kapasitet til å håndtere blant annet prøveløslatelser og de utfordringer som knytter seg til forvaringsdømte på prøve, ble det i RNB 2006 foreslått å styrke bemanningen ved friomsorgskontorene.
 • Justisdepartementet vil vurdere andre kapasitetsutvidende tiltak som vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen.
 • Økt fengselskapasitet skal også ivareta behovet for varetektsplasser.
  Det foreslås i tillegg mer effektiv overføring av domfelte mellom ulike soningsformer og nedprioritering av bøtesoning for å frigi varetektsplasser.
 • Det tas sikte på å forsterke sikkerheten ved noen av fengslene med lav sikkerhet slik at flere kan innkalles direkte til soning ved disse fengslene.
 • Det er nødvendig å utvide satsingen på vedlikehold av fengslene for å unngå stengninger på sikt.
 • Departementet ønsker å vurdere en utvidelse av prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.
 • Departementet ønsker å øke bruken av overføring til behandlingsinstitusjon etter straffegjennomføringsloven § 12.
 • Det skal iverksettes raskere overføring til soning i hjemlandet for utenlandske innsatte.
 • Det foreslås å øke bruken av dublering i enmannsceller. Tiltaket skal i så stor grad som mulig baseres på frivillighet og bare benyttes i køavviklingsperioden.
 • Det skal vurderes økt bruk av framskutt løslatelse. Tiltaket skal bare benyttes i køavviklingsperioden.
 • Det skal vurderes å endre tilsigelsesfristen for oppmøte til soning for å sikre en best mulig utnyttelse av fengselsplassene.

Tiltak som krever lovendringer

 • For å sikre høy kapasitetsutnyttelse vurderes det om det skal bli straffbart å ikke møte til soning.
 • Det vurderes å utvide ordningen med promilleprogram til også å omfatte personer som kjører i påvirket tilstand av andre rusmidler enn alkohol.
 • Det vurderes en lovendring som utvider ordningen med overføring til straffegjennomføring utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven § 16.
 • Det vurderes å etablere en prøveordning med bruk av elektronisk overvåkning (hjemmesoning), både som alternativ til ubetinget fengselsstraff og som alternativ til varetekt i fengsel.
 • Det vurderes å gi kriminalomsorgen hjemmel til for enkelte fengselsstraffdommer å vurdere overføring til videre soning som samfunnsstraff.

Status - soningskøen ved utgangen av april

Køen på ubetinget fengselsstraff var per 28.04.06 på 2737 dommer som er definert å være i soningskø, det vil si at det er gått mer enn to måneder siden de ble mottatt i kriminalomsorgen. 755 dommer var mottatt for kortere tid enn to måneder siden. 563 dommer var gitt soningsutsettelse av politiet. 453 domfelte var etterlyst av politiet for ikke å ha møtt opp til soning (i tallet inngår også noen få samfunnsstraffdommer).

Antall bøtedommer i soningskø var på 2580 dommer. I tillegg var det 336 dommer som hadde ligget i under to måneder, 68 dommer hadde soningsutsettelse og 266 personer var etterlyst for soning av bøter.

Køen på samfunnsstraff var på 252 dommer, med til sammen 23 119 timer. I tillegg var det 366 dommer som hadde ligget i mindre enn to måneder og 5 dommer med soningsutsettelse.

Rask reaksjon – tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen (pdf-format)