Rekruttering og oppnevning av medlemmer til den rettsmedisinske kommisjon

1. Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for rekruttering og oppnevning av medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon.

Den rettsmedisinske kommisjon er opprettet med hjemmel i straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 § 146. For kommisjonens ansvarsområde og oppgaver vises det til straffeprosessloven kapittel 11 og forskrift av 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon.

Av forskriften § 1 annet ledd første punktum fremgår det at departementet oppnevner medlemmer av kommisjonen for inntil fire år av gangen. Det fremgår videre av bestemmelsen at departementet oppnevner en leder og en nestleder i hver gruppe, og en leder og nestleder av kommisjonen.

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjon for Den rettsmedisinske kommisjon.

2. Formål

Formålet med retningslinjene er at de skal sikre en åpen, transparent, objektiv og nøytral rekrutterings- og oppnevningsprosess til Den rettsmedisinske kommisjon.

Rekrutteringsmodellen skal sikre at man når ut til relevante fagmiljøer. Et bredt rekrutteringsgrunnlag vil bidra til oppnevning av gode kandidater og hindre at dyktige kandidater overses.

Krav til medlemmenes kvalifikasjoner fremgår av forskriften § 2.

3. Innstillingsråd

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner et innstillingsråd som skal fungere i hele oppnevningsperioden. Innstillingsrådet bør oppnevnes ett år før den dato oppnevningene skal gjelde fra.

Innstillingsrådet skal bestå av seks medlemmer og fire varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, herunder Riksadvokaten, Helse- og omsorgsdepartementet, Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning.

Departementet oppnevner to av medlemmene som henholdsvis leder og nestleder av innstillingsrådet.

For å sikre at innstillingsrådet besitter den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å foreta faglige vurderinger av søkernes formelle og reelle kvalifikasjoner, skal minst fire medlemmer ha bakgrunn fra relevante fag- eller forskningsmiljøer. Minst to av medlemmene bør ha erfaring fra arbeid som sakkyndig i straffesaker og minst to medlemmer bør ha erfaring fra Den rettsmedisinske kommisjon.

4. Offentlig utlysning

Statens sivilrettsforvaltning skal i god tid før oppnevning invitere kandidater til å melde sin interesse for verv i kommisjonen. Dette skal gjøres gjennom kunngjøring i aktuelle norske og skandinaviske tidsskrifter, samt på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning. Utlysningsteksten bør også sendes til universitetssykehusene. Eventuelle andre kanaler for kunngjøring kan også benyttes, og aktuelle kandidater kan oppfordres til å søke. Statens sivilrettsforvaltning utformer utlysningstekst i samråd med sittende leder av Den rettsmedisinske kommisjon. Vervet som kommisjonsleder lyses ut samtidig som vervene som medlem i kommisjonen. Utkast til utlysningstekst skal forelegges departementet før utlysning. I utlysningsteksten bes kandidatene om å gjøre rede for relevant faglig kompetanse og utdanning, vitenskapelig virksomhet, praktisk erfaring fra rettsmedisinske fag, og eventuell erfaring som sakkyndig for påtalemyndigheten og retten.  Kandidatene skal også oppfordres til å oppgi referanser.

Det skal i utlysningsteksten videre vises til hovedvilkårene som gjelder for kommisjonsarbeidet, samt henvises til hvor en kan få mer detaljert informasjon om dette. Nærmere informasjon om vilkårene må være tilgjengelig på Statens sivilrettsforvaltnings nettside.

5. Behandling av søknader

Søknadene sendes til Statens sivilrettsforvaltning. Statens sivilrettsforvaltning kontrollerer om søkerne fyller de formelle kravene for kommisjonsarbeidet i samråd med innstillingsrådets leder. Statens sivilrettsforvaltning utarbeider en liste over aktuelle kandidater og oversender denne med vedlagt dokumentasjon til innstillingsrådet. Etter den forberedende behandlingen i Statens sivilrettsforvaltning avholdes det møte i innstillingsrådet. Innstillingsrådet vurderer kandidatene på bakgrunn av det skriftlige materialet. Kandidater som anses aktuelle for kommisjonsledervervet innkalles i tillegg til intervju. Innstillingsrådet. utarbeider deretter en innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet. Innstillingen er rådgivende for departementet.

Innstillingen må synliggjøre hvilke kandidater som innstilles til hvilken gruppe i kommisjonen, og hvilke kandidater innstillingsrådet mener bør vurderes som henholdsvis gruppeledere, gruppenestledere og kommisjonens leder og nestleder. Innstillingen skal begrunne rangeringen av kandidater og sette departementet i stand til å foreta en selvstendig vurdering. En kortfattet CV av kandidatenes bakgrunn legges ved innstillingen.

Kommisjonens leder deltar i innstillingsrådets arbeid med møte- og talerett, og skal avgi en skriftlig uttalelse med sin anbefaling som vedlegges innstillingen.

Statens sivilrettsforvaltning håndterer oversendelsen av innstillingen til departementet.

6. Oppnevning

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer innstillingen og oppnevner leder og øvrige medlemmer. Oppnevningen bør skje senest tre måneder før den dato oppnevningen skal gjelde fra.

Oppnevningsbrevet skal inneholde vilkår for kommisjonsarbeidet. Blant annet skal oppnevningsbrevet gi informasjon om godtgjøring, retningslinjer for deltakelse på kurs/konferanser og vilkår for fratreden fra vervet. Oppnevningsbrevet skal også kort angi hva som er sekretariatets rolle og oppgaver, og gi en oversikt over øvrige kommisjonsmedlemmer. Vedlagt oppnevningsbrevet skal det følge med en taushetserklæring, kopi av aktuelt regelverk og eventuelt andre relevante dokumenter.

Den som oppnevnes skal kvittere for mottak av brevet ved å returnere det i undertegnet stand til Statens sivilrettsforvaltning. Undertegnet taushetserklæring skal vedlegges.

7. Fratreden fra verv i oppnevningsperioden

Vil et medlem fratre sitt verv før oppnevningsperioden er utløpt, skal vedkommende skriftlig varsle Justis- og beredskapsdepartementet og leder av Den rettsmedisinske kommisjon senest tre måneder før ønsket fratredelse. Dersom kommisjonens leder ønsker å fratre vervet, skal departementet varsles skriftlig innen samme frist.

8. Oppnevninger utenom ordinær oppnevningsperiode

Vil et medlem fratre før oppnevningsperioden er utløpt, kan Justis- og beredskapsdepartementet oppnevne et nytt medlem for den resterende del av perioden. Tilsvarende gjelder om det i oppnevningsperioden viser seg å være behov for å styrke kommisjonens faglige kompetanse med et nytt fast medlem, jf. forskriften forskriften § 1 første ledd annet punktum.

Materialet fra forrige rekrutteringsprosess kan danne grunnlag for oppnevning utenom ordinær oppnevningsperiode. Innstillingsrådet avgir rådgivende innstilling til departementet med forslag til kandidat(er). Ved behov utlyses vervet. I så fall gjelder retningslinjene i punkt 4, 5 og 6 så langt de passer.

9. Melding om oppnevning

Justis- og beredskapsdepartementet sender melding om oppnevning med oversikt over medlemmenes navn til Domstoladministrasjonen, Riksadvokaten, Helse- og omsorgsdepartementet, Statens sivilrettsforvaltning og eventuelt andre organisasjoner som oppnevningene anses å være relevante for.

Fredrik Bøckman Finstad
kst. ekspedisjonssjef

Janne Kristiansen
spesialrådgiver