Retningslinjer for konsernregnskap

Til statlige universiteter og høyskoler

Deres ref

Vår ref

Dato

200404323-/GAN

03.02.05

Retningslinjer for konsernregnskap

Vi viser til departementets rundskriv F-12-04 pkt. 1.5 og 10.1 om frister og rapportering av regnskapsmateriale til departementet og DBH, samt brev av 5. november 2004 hvor det fremgår at institusjoner med datterselskap pr. 31. desember 2004 skal utarbeide konsernregnskap for 2004 som en del av sin rapportering til departementet.

Det legges til grunn at når et universitet eller en høyskole har en eierandel, enten direkte eller indirekte, på mer enn 50% i et eller flere selskap, skal det utarbeides konsernregnskap for den samlede virksomheten som utgjøres av universitetet eller høyskolen og det (de) aktuelle selskap(ene).

Institusjoner i universitets- og høyskolesektoren skal legge de prinsipper og de regnskapstekniske løsninger som er beskrevet i ovennevnte brev til grunn for avslutning og presentasjon av regnskapet for 2004. Institusjonene skal også ta hensyn til de endringer og presiseringer departementet beskriver nedenfor.

1. Innledning

Konsernregnskapet har til hensikt å:

  1. gi et bilde av omfanget av den totale virksomheten som drives av enhetene i sektoren, uavhengig av organisering, samt
  2. sette fokus på eierrollen og kravet til oppfølging av de investeringer som er gjort innenfor sektoren.

Regnskapsmalen for UH-sektoren bygger på regnskapsloven og god regnskapsskikk. Ved utarbeidelse av konsernregnskap skal retningslinjer som følger av regnskapsloven og god regnskapsskikk være retningsgivende. Denne veiledningen gir en supplerende avklaring på enkelte sektorspesifikke problemstillinger og avvik fra kravet om å følge regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Ved eliminering av aksjeeie og eventuelt andre eierposisjoner skal de løsninger som følger av god regnskapsskikk for måling av merverdier og minoritetsinteresser anvendes. Det skal foreligge dokumentasjon av de vurderinger og løsninger som er valgt i konsernregnskapet.

Oppstillingsplan og notemal følger hovedlinjene i regnskapsmalen for sektoren. Det understrekes at regnskapsmalen er veiledende og at den enkelte enhet selv må vurdere utfyllende noter og nødvendig tilleggsinformasjon.

2. Rapportering fra og krav til oppfølging av selskap innenfor konsernet

Det stilles ikke særskilte krav til etablering av rapporteringsformater/-frister eller oppfølging av de selskapene som inngår i konsernet som et ledd i utarbeidelse av konsernregnskap. Det er heller ikke angitt konkrete krav til etablering av systemer for utarbeidelse av konsernregnskapet. Den enkelte institusjon må selv vurdere behovet for verktøy og rutiner når det gjelder rapportering fra det enkelte selskap som er avstemt mot omfanget og kompleksiteten i den konsolideringen som skal gjennomføres. Det er allikevel en forutsetning at det foreligger gyldig og sporbar dokumentasjon knyttet til alle poster som inngår i konsernregnskapet.

3. Intern handel og mellomværende

Ved utarbeidelse av konsernregnskap skal det foretas eliminering av handel mellom enhetene i konsernet. Det skal tilsvarende foretas eliminering av alle mellomværender mellom enhetene i konsernet. Det skal etableres tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for hvordan eliminering av intern handel og mellomværende er gjennomført i konsernregnskapet.

4. Krav til konsistente prinsipper

I henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk skal et konsernregnskap baseres på konsistente regnskapsprinsipper for samtlige av de enhetene som inngår i konsernregnskapet. Dette kravet gjelder også innenfor UH-sektoren. På to særskilte områder gav dette noen spesielle utfordringer i 2003. Nedenfor redegjør vi for disse problemstillingene og hvordan de skal behandles i konsernregnskapet for 2004.

4.1 Eliminering av aksjeeie og tilhørende forpliktelse

Departementet viser til brev av 10. januar 2005 angående den regnskapsmessige behandlingen av aksjer i gruppe 1 og legger til grunn at disse aksjene ved konsolidering skal elimineres etter ordinære prinsipper mot innskutt egenkapital, justert for eventuelle merverdier eller andre konsernposter.

4.2 Driftsmidler

Universiteter og høyskoler foretar ikke balanseføring av investeringer og påkostninger på varige driftsmidler, men kostnadsfører disse fortløpende ved anskaffelse. Det legges til grunn at driftsmidler som er anskaffet i et datterselskap skal balanseføres i konsernregnskapet. Tilsvarende skal bokførte avskrivninger i datterselskapene føres i konsernregnskapet.

Denne løsningen tar etter departementets mening tilbørlig hensyn til at driftsmidler i datterselskaper kan være anskaffet gjennom lånefinansiering og man har dermed behov for å beholde verdiene i balansen for ikke å skape uheldige egenkapitaleffekter.

5. Skatt

Universiteter og høyskoler driver ikke skattepliktig virksomhet. Datterselskapene i sektoren er hovedsakelig aksjeselskap og dermed skattepliktige for sin virksomhet. Ved konsolidering må resultatført skatt og balanseførte skatteposisjoner inkluderes i konsernregnskapet.

Som følge av at konsern innenfor UH-sektoren i liten eller ingen grad kan koordinere sine resultater og/eller skatteposisjoner, anser departementet det som formålstjenlig at skattekostnaden og eventuelle balanseførte skatteposisjoner i konsernregnskapet presenteres som en summering av tilsvarende størrelser i konsernets datterselskaper. Dette betyr at det ikke skal tas hensyn til skatteeffekter ved eliminering i konsernregnskapet.

Dersom det foreligger underkonsern, hvor det kan foretas koordinering av skatteposisjonen gjennom konsernbidrag m.v, skal man i underkonsernet, før konsolideringen med universitet eller høyskolen, håndtere skatt etter alminnelige prinsipper for god regnskapsskikk.

6. Eierandeler i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Departementet legger til grunn at investeringer i tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter kostmetoden, og at eventuelle utbytter skal inntektsføres som finansinntekt. Dersom det foretas tilbakebetaling av innskutt kapital, skal dette redusere bokført verdi etter kostmetoden. Dette vil være de samme prinsippene som skal legges til grunn i universitetets eller høyskolens virksomhetsregnskap.

7. Notekrav til konsernregnskapet

Det legges til grunn at notekravene i konsernregnskapet følger av mal for årsregnskap i UH-sektoren. Det understrekes samtidig at i de tilfeller konsernregnskapet inkluderer regnskapsposter som ikke inngår i regnskapsmalen, typisk driftsmidler og avskrivninger, må enheten selv utarbeide relaterte noter til disse regnskapspostene. En eventuell utvidelse av notekravene må bygge på retningsgivende bestemmelser i regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Departementet viser videre til at samme grunnregel gjelder for prinsippnoten til regnskapet. Denne noten må evalueres og eventuelt tilpasses omfanget av konsernregnskapet. Det stilles krav til at redegjørelse om konsolideringsprinsipp og hvordan disse er anvendt innarbeides i prinsippnoten.

8. Andre kommentarer

Det understrekes at eventuelle tap knyttet til investeringer i aksjer skal resultatføres når de konstateres.

Departementet understreker at enhetene selv må vurdere krav til tilleggsinformasjon og eventuelt avsetninger, dersom det er knyttet garantier eller andre forpliktelser til de gjennomførte investeringer. Vi vil videre peke på at den enkelte institusjon må gi den informasjon som er nødvendig for at konsernregnskapet skal fremstå som fullstendig og korrekt.

Departementet ber om at endelig konsernregnskap rapporteres til DBH og sendes i skriftlig versjon til departementet innen 1. juni 2005.

Departementet viser til dette og vedlegger forslag til mal for oppstilling og presentasjon av konsernregnskapene for 2004.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Geir Åge Andreassen.

Med hilsen

Knut Sletta (e.f.)

avdelingsdirektør

Arne Hovden

underdirektør

Kopi: Riksrevisjonen

Oppstillingsplan 2004

Notemal 2004