Retningslinjer - Tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til nasjonale kulturbygg

Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet for 2025.