Rundskriv

Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – Ordningen med tidlig arbeidsstart, jobbsøkertillatelse og familiegjenforening med EØS-borgere

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har endret forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Formålet med endringene er å tilrettelegge for enklere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge. Endringene trer i kraft 1. mai 2016, se vedlagte endringsforskrift. Vi ber UDI gjøre politiet kjent med de nye reglene.

Tidlig arbeidsstart:

Formålet med endringene i ordningen med tidlig arbeidsstart er blant annet å gjøre ordningen enklere å håndtere for politiet. Departementet legger til grunn at politiet vurderer søknadene raskt og at politiet gir bekreftelse på tidlig arbeidsstart der de mener det er sannsynlig at vilkårene er oppfylt. Politiet skal vurdere tidlig arbeidsstart ut fra de opplysningene de har og skal i utgangspunktet ikke foreta nærmere undersøkelser. Beslutningen om tidlig arbeidsstart kan ikke påklages. UDIs saksbehandlingstid for søknader om oppholdstillatelse er relativ kort. Departementet anser det derfor som lite inngripende for arbeidstakere og arbeidsgivere om tidlig arbeidsstart ikke gis og arbeidstakerne må vente til søknaden om oppholdstillatelse er ferdig behandlet.

UDI skal gi nærmere retningslinjer om hvordan ordningen med tidlig arbeidsstart skal praktiseres, herunder om politiets vurderinger. Politiets vurdering av søknaden om tidlig arbeidsstart skal ikke ha betydning for UDIs behandling av søknaden om oppholdstillatelse.

Når utlendingen søker selv skal politiet kontrollere identiteten. I andre tilfeller skal identiteten kontrolleres når utlendingen kommer til Norge, jf. forskriftens § 4-22.

Endringer i § 6-29:

Det er gjort flere endringer i bestemmelsen for å legge bedre til rette for personer med høyere utdanning som ønsker å finne arbeid i Norge. Tillatelsen er utvidet fra 6 måneder til ett år og skal også gjelde forskere, slik dette er definert i UDIs rundskriv RS 2011-032 pkt 3.10. Departementet ser ikke behov for at bestemmelsen skal omfatte personer med tillatelse etter § 6-22 tredje ledd. Denne persongruppen er derfor tatt ut. Videre er det presisert at søkerne på søknadstidspunktet må ha en av de nevnte tillatelsene. Når det gjelder studenter med tillatelse etter § 6-19 første og tredje ledd, forutsetter departementet at studentene med tillatelse etter første ledd har avsluttet en grad eller er i ferd med å avslutte en grad når de søker. For personer med tillatelse etter tredje ledd, må de ha oppnådd, eller være i ferd med å oppnå, den godkjenningen som er nødvendig for at de skal kunne falle inn under § 6-29.

Henvisningen til underholdskravet i annet ledd er tatt ut av bestemmelsen. Kravet til underhold gjelder fremdeles, jf. § 10-7 og § 6-33.

Endringer i §§ 19-6 og 19-7:

Bakgrunnen for endringene er at ESA har innledet en formell prosess mot Norge for manglende etterlevelse av direktiv 2004/38/EF. Departementet ber UDI om å gi nærmere retningslinjer for å sikre likebehandling.

Med hilsen
Rune Solberg (e.f.)

ekspedisjonssjef
Solveig Lie
avdelingsdirektør

Kopi til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda