Rundskriv F-009-01

Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet (31.01.01)

Rundskriv F-009-01

Saksnr. 01/496 KiØ

31.01.2001

Kirkelige fellesråd

Menighetsråd i kommuner med ett sokn

Bispedømmerådene

Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet

I St.prp. nr. 1 for 2001 var det foreslått bevilget 85 mill. kroner som tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene. Bevilgningen ble fastsatt til 110 mill. kroner ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2001. Bevilgningen er gitt over kap. 294 Kirkelig administrasjon, post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunen. Vi viser ellers til departementets rundskriv F-7-00 av 31. januar 2000 om tilsvarende bevilgningsvedtak for 2000.

I dette rundskrivet orienteres det bl.a. om bevilgningsvedtaket for 2001, herunder om fordelingen av bevilgningen på tilskuddsmottakerne (kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn).

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningens formål og andre forhold av betydning for bevilgningsvedtaket for 2001 er omtalt slik i St.prp. nr. 1 (2000-2001):

"Målsetjinga med tilskottet er å styrkje den kyrkjelege verksemda i kommunane utover det som følgjer av dei utgiftspliktene kommunane har etter kyrkjelova, sjå omtale i St.prp. nr. 1 (1997-98). Tilskottet blir utbetalt til dei kyrkjelege fellesråda som har stor fridom ved disponeringa."

Departementet viser til dette.


Tilskuddsgrunnlag og tildelingskriterier 2001

I St.prp. nr. 1 (2000-2001) ble tilskuddsgrunnlaget og tildelingskriteriene for tilskuddsordningen presisert slik:

"Departementet legg førebels til grunn at tilskottet (85 mill. kroner) blir fordelt med eit grunntilskott på kr 130 000 til kvart fellesråd, dvs. kr 35 000 lågare enn i 2000, og at den resterande delen blir fordelt etter innbyggjartalet i kommunane, men departementet vil leggje fordelingsspørsmålet fram for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Av løyvinga vil elles kr 750 000 bli avsett til kompetanseutvikling til beste for fellesråda i regi av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon."

Med bakgrunn i at bevilgningen ble fastsatt til 110 mill. kroner for 2001, har departementet – etter anbefaling fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon – lagt til grunn samme tildelingskriterier i 2001 som i 2000. 1 mill. kroner av bevilgningen er som tidligere år avsatt til kompetanseutviklingstiltak og kr 230 000 er også som tidligere år avsatt til dekning av forsikringspremie for felles ansvarsforsikring for alle fellesråd og menighetsråd.

Til kirkelig virksomhet i kommunene er det etter dette til fordeling i alt kr 108 770 000 til fellesrådene og vedkommende menighetsråd, som fordeles med kr 165 000 som grunnbeløp til hvert råd, og ellers etter innbyggertallet i kommunene per 01.01.2000. Fordelingen på de enkelte fellesråd/menighetsråd framgår av vedlegget til dette rundskrivet.

Tilskuddsutbetaling, rapportering mv.

Bispedømmerådene vil som tidligere forestå utbetalingen av det fastsatte tilskuddet til fellesrådene/menighetsrådene. Bispedømmerådene vil i eget brev til tilskuddsmottakerne gjøre oppmerksom på utbetalingsterminer mv.

Formålet med statstilskuddet framgår av pkt. 1 over. Departementet gjør oppmerksom på at dersom det er åpenbart at de kommunale bevilgninger ikke oppfyller bestemmelsene i kirkeloven § 15, og statstilskuddet derfor vil medgå til utgifter som det etter kirkeloven § 15 ligger til vedkommende kommune å utrede, vil bispedømmerådene kunne vurdere å holde tilbake statstilskuddet. Det er ikke ellers gitt bestemmelser om hvilke utgiftstyper eller -formål som statstilskuddet er rettet mot.

Med hensyn til rapportering viser departementet til at regnskapstall fra fellesrådene og vedkommende menighetsråd skal sendes Statistisk sentralbyrå i henhold til særskilt rapporteringsskjema.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg