Rundskriv F-029-00

Primærvitnemålskvote ved opptak til studier - konsekvenser for utskrivning av vitnemål for videregående opplæring våren 2000 (04.05.00)

1.1.1 Rundskriv
F-029-00

1.1.1.1 Saksnr. 00/2321

1.1.1.2 04.05.2000

1.1.2

Stikkord:

Vitnemål videregående

opplæring våren 2000

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Alle videregående skoler
Sametinget
Høgskolene og universitetene
Elevorganisasjonen
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund
Nasjonalt læremiddelsenter
Statens utdanningskontorer
Samordnet opptak

2 Primærvitnemålskvote ved opptak til studier – konsekvenser for utskrivning av vitnemål for videregående opplæring våren 2000

Ifølge forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (se F-83-99), skjer opptak til studier på grunnlag av rangering innenfor kvoter. En av kvotene er primærvitnemålskvoten, jf forskriftens §2-2. Forskriften sier videre at for søkere som avslutter videregående opplæring fra og med våren 2000, og som er 21 år eller yngre i det året de søker et studium, er grunnlaget for å komme innenfor primærvitnemålskvoten at de har "dokumentert primærvitnemål eller tilsvarende dokumentasjon".

For videregående opplæring er ikke begrepet "primærvitnemål" forskriftsfestet. Departementet har derfor bestemt at ved utskriving av vitnemål våren 2000 skal ordinære vitnemålsformularer brukes for alle, men for dem som fyller vilkårene til å komme innenfor primærvitnemålskvoten, skal det settes inn en merknadstekst. Eventuelle forskriftsendringer på dette området vil departementet komme tilbake til i god tid før våren 2001.

Ut fra ovenstående skal det, når de gitte vilkår er oppfylte, settes inn følgende merknadstekst nederst på de vitnemål som skrives ut våren 2000: "Vitnemålet kan, dersom søkeren er 21 år eller yngre, legges til grunn ved opptak innenfor primærvitnemålskvoten, jf § 2-2 i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler". Vitnemål med denne påtegningen betegnes i dette rundskrivet som "primærvitnemål".

Følgende vilkår gjelder for at en person kan få skrevet ut "primærvitnemål" våren 2000:

1.Vitnemålet må gi generell studiekompetanse.

2.Vitnemålet kan ikke inneholde forbedrede karakterer. Dette gjelder uavhengig av om den opprinnelige karakteren er en "beståttkarakter" eller ikke. Omvalg av kurs (se punkt 3a) regnes ikke som karakterforbedring.

3.Tidsrammer

a) Elever må ha fullført og bestått videregående opplæring i løpet av maksimalt 5 år regnet fra avsluttet grunnskole. I tillegg til den normale opplæringstiden på 3 år (4 år i noen spesielle utdanningsløp), kan det innenfor 5-årsrammen godkjennes følgende dokumenterte avbrudd:

- Inntil ett år med internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid.

- Inntil ett år ved omvalg av GK eller VKI.

- Inntil to års sykdomsavbrudd.

b) Privatister må ha fullført og bestått videregående opplæring i løpet av maksimalt 5 år regnet fra avsluttet grunnskole. I tillegg til det antatt normale tidsforbruket på 3 år, kan det innenfor 5-årsrammen godkjennes følgende dokumenterte avbrudd:

- Inntil ett år med internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid.

- Inntil to års sykdomsavbrudd.

4.Dersom et "primærvitnemål" må erstattes med nytt vitnemål som resultat av klagebehandling, kan merknadsteksten beholdes på det nye vitnemålet.

5.Den som allerede har vitnemål for videregående opplæring og som ønsker nytt vitnemål med påførte nye fag, kan ikke få den angitte merknadsteksten påført det nye vitnemålet.

Det er den enkelte videregående skole som er ansvarlig for at vitnemål som tilfredsstiller kravene til å telle med i primærvitnemålskvoten, blir merket som angitt ovenfor. For elever betyr dette den skolen der eleven avsluttet sin utdanning. For privatister betyr det den skolen der privatisten besto sitt første fag.

Ovenstående er ikke til hinder for at skolene våren 2000 kan utstede både vitnemål uten forbedrede karakterer og vitnemål med forbedrede karakterer for en og samme person, men det er bare vitnemål uten forbedrede karakterer som kan påføres den angitte merknadsteksten.

Med hilsen

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonssjef
Avdeling for videregående opplæring

Jan S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef
Universitets- og høgskoleavdelingen

Kopi:

Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, Eksamenssekretariatet