Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler - Lovendringer Fra dette skoleåret har elever ved private skoler anledning til å ta ut den retten de måtte ha til inntil to år ekstra i den private skolen i stedet for å måtte gå over til offentlig skole for disse to årene. I tillegg er det innført krav om politiattest for ansettelse ved sommerskoler og andre skolelignende aktivitetstilbud. Stortinget har vedtatt disse og enkelte andre endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet informerer nærmere om endringene.Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private skoler
Privatskoleorganisasjonene
Utdanningsdirektoratet
KS


Nr. Vår ref Dato
F-03-11 201100421 19.08.2011Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven


Stortinget vedtok 31. mai 2011 (med bifall ved andre gangs behandling 8. juni 2011) endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 ble Stortingets vedtak sanksjonert. Det vises til Prop. 96 L (2010-2011), Innst. 353 L (2010-2011) og Lovvedtak 53 (2010-2011) som kan leses på www.stortinget.no og lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova 24. juni 2011 nr 37 som kan leses på www.lovdata.no.

Lovendringene trådte i kraft 1. august 2011.

Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i
endringene. Forslaget om å innføre krav om kompetanse for å undervise i de enkelte fag, som var på høring samtidig, er ikke omfattet av ovennevnte lovproposisjon og endringslov. Saken er fortsatt til behandling i departementet.

1. Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler

Elever ved private videregående skoler er nå gitt rett til å ta ut den retten de måtte ha til inntil to år ekstra, i den private skolen i stedet for å måtte gå over til offentlig skole for disse to årene. Dette gjelder elever som fra før har rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring og som har behov for inntil to år ekstra på videregående skole. Det er ikke gjort endringer i når man har rett til ekstra tid, men det er åpnet for at retten også kan tas ut ved private skoler. Tidligere måtte privatskoleelevene bytte til offentlig skole for å ta ut denne retten.

2. Politiattest for ansatte i sommerskoler mm

Det er innført krav om politiattest også for ansettelser til sommerskoler. I opplæringsloven og privatskoleloven er det innført en hjemmel for å kreve politiattest for ”skolelignende aktivitetstilbud”. Det vil særlig være aktuelt for sommerskoler, men vil også være aktuelt for eventuelle andre typer skolelignende aktivitetstilbud. Til nå har politiattest for ansettelser ved sommerskoler blitt ordnet ved årlig dispensasjonssøknad.

I tillegg er det gjort endringer i bestemmelsene om politiattest slik at disse er justert i tråd med ny politiregisterlov. Endringene innebærer blant annet at alvorlig volds-, rans- og narkotikakriminalitet blir anmerket på politiattesten. For øvrig er det en del strukturelle endringer i reglene om politiattest som delvis er regulert i opplæringsloven og delvis i politiregisterloven.

3. Fylkeskommunalt norsk videregående tilbud i utlandet

Akershus og Troms fylkeskommuner har begge etablert tilbud om videregående opplæring i Russland, i henholdsvis Moskva og Murmansk. Dette har vært godkjent som forsøk. Nå er det innført bestemmelser som gjør det mulig å etablere dette som permanente tilbud.

Den nye bestemmelsen åpner for at departementet kan gi en fylkeskommune tillatelse til å stå ansvarlig for videregående opplæring i utlandet som skal lede frem til norsk vitnemål. Opplæringsloven skal gjelde for slike tilbud, men departementet kan åpne for forsvarlige og nødvendig unntak. Bestemmelsen vil i første omgang være særlig aktuell for de norsk-russiske skolene i Moskva og Murmansk.

4. Oppdateringer i tilsynsbestemmelsen 

Det er gjort noen oppdateringer i opplæringsloven kap. 14 for å justere begrepsbruk og systematikk i tråd med den struktur og gjennomgang av statlig tilsyn med kommunene som fremgår i Meld. St. 7 (2009-2010) fra Kommunal- og regionaldepartementet og bestemmelsene i kommuneloven kap. 10 A. Endringene medfører ingen realitetsendring i tilsynsordningen.

5. Tekniske endringer

Det er gjort noen mindre tekniske endringer i opplæringsloven § 1-2 om lovens virkeområde for å fjerne begrepet ”videregående opplæring i private grunnskoler ” som ikke er riktig.


Med hilsen

Hege Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør
Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-03-11 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-03-11 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.