Rundskriv F-044-01

Kirken og kommunen - Statsbudsjettet 2002 - Om innlemming av statstilskudd til fellesrådene i rammetilskuddet til kommunene fra 2002 (18.10.2001)

Rundskriv
F-044-01

Saksnr. 01/7004 KiF

18.10.2001

F-024-99

Kommunene
Kirkelige fellesråd

Kirken og kommunen – Statsbudsjettet 2002 – Om innlemming av statstilskudd til fellesrådene i rammetilskuddet til kommunene fra 2002

I.Bakgrunnen

Siden 1997 har det over statsbudsjettet vært bevilget et særskilt tilskudd til de kirkelige fellesrådene. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) er det foreslått at dette statstilskuddet fra 2002 innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, slik det også var varslet i kommuneproposisjonen for 2002, jf. St.prp. nr. 82 (2000-2001). Beløpet som innlemmes er på 109 mill. kroner.


Forslaget om at nevnte statstilskudd innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, har bakgrunn i St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral – om økonomien i Den norske kyrkja, jf. Innst. S. nr. 187 (2000-2001). I stortingsmeldingen var det redegjort for viktige utviklingstrekk i den lokale kirkes økonomi på 1990-tallet, med vekt på utviklingen av de kommunale bevilgningene i perioden og overgangen til ny kirkelovgivning fra 1. januar 1997. En hovedsak i meldingen var å avklare nærmere hvilke kirkelige oppgaver staten skal ha finansieringsansvaret for, og hvilke oppgaver som skal være et lokalt finansieringsansvar. Problemstillingen var reist ikke minst på bakgrunn av at de kirkelige fellesrådene siden 1997 har mottatt det nevnte statstilskuddet over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. I Innst. S. nr. 187 (2000-2001) heter det bl.a.:

"Flertallet mener denne bevilgningen bør inngå i den generelle rammeoverføringen til kommunesektoren. Dette vil være et viktig bidrag til å synliggjøre det lokale økonomiske ansvaret for kirken.

Det er viktig at kommunene og de kirkelige fellesrådene får god informasjon om endringen og at kommunene følger opp sitt ansvar i forhold til de kirkelige fellesrådene. Flertallet forutsetter at det blir utarbeidet en veileder som understreker kommunenes ansvar i forhold til de kirkelige fellesrådene, jf. § 15 i kirkeloven. Flertallet forutsetter også at departementet evaluerer ordningen."

II. Departementets kommentar

Det omtalte statstilskuddet til fellesrådene ble første gang bevilget i 1997, i sammenheng med at ny kirkelovgivning ble iverksatt. Fra 1999 ble statens øremerkede tilskudd til kontorhold for prester avviklet og innlemmet i det samme statstilskuddet. Statstilskuddet har vært begrunnet i å gi kirken lokalt et økonomisk grunnlag for å ivareta det ansvar og de oppgaver kirken fikk ved den nye kirkelovgivningen. Tilskuddet er i stor grad benyttet til oppbygging av administrasjonen omkring de kirkelige fellesrådene, og å gi denne administrasjonen en standard og kapasitet som går utover hva fellesrådene ellers ville hatt økonomisk grunnlag for. Tilskuddet til fellesrådene har derfor helt eller delvis finansiert stillinger. Når nå det særskilte statstilskuddet fra 2002 er foreslått innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, er kommunenes finansielle ansvar for kirkens virksomhet etter kirkeloven § 15 blitt forsterket. Det påhviler kommunene et særlig ansvar for at den nevnte omlegging ikke medfører utilsiktede konsekvenser for kirkens virksomhet, jf. komiteflertallets merknad i Innst. S. nr. 187 gjengitt ovenfor. For øvrig vises til rundskriv F-24-99 av 2. mars 1999, som var et felles rundskriv kirke-, utdannings- og forskningsministeren og kommunal- og regionalministeren sendte kommunene og de kirkelige fellesrådene om kommunens ansvar for kirken i lokalsamfunnet.

III. Overgangsperiode

Ved innlemming i rammetilskuddet til kommunene fra 2002 vil det på vanlig måte gjelde en overgangsperiode på fem år. Midlene legges fra 2002 inn i inntektssystemet med den fordelingen som ble brukt i 2001, og vil gradvis – over en femårsperiode – bli fordelt etter inntektssystemets kriterier. I 2002 vil 80 pst. av midlene fordeles som i 2001, mens 20 pst. fordeles etter inntektssystemets kriterier. I 2003 vil 60 pst. av midlene fordeles som i 2001, mens 40 pst. fordeles etter inntektssystemets kriterier, osv. I 2006 vil hele tilskuddet bli fordelt mellom kommunene etter de fordelingskriterier som gjelder for rammetilskuddet for kommunene. I vedlegg 2 tabell B i "Grønt hefte 2002", jf. Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-31/01 av 11. oktober 2001 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2001-2002), som er sendt samtlige kommuner, vises samlet overgangsordning for 2002, inkludert innlemmingen av det særskilte tilskuddet til fellesrådene.

Vi gjør oppmerksom på at departementet har under utarbeidelse en veiledning om forholdet mellom kirken og kommunen i lys av bestemmelsene i kirkeloven § 15, jf. merknaden i Innst. S. nr. 187 gjengitt ovenfor. Veiledningen ventes utsendt medio november d.å.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Jan Otto Langmoen
rådgiver

Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet

Bispedømmerådene, biskopene, Kirkerådet

Fylkesmennene

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund