Rundskriv F-047-01

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene - tilpassing av forskrifter (08.11.01)

Rundskriv
F-047-01

Saksnr. 01/888 KiF

08.11.2001

Tillegg til F-96-96, F-72-99 og F-13-01

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene – tilpassing av forskrifter

Vi viser til de kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene, fastsatt i rundskriv F-96-96 av
30. november 1996, og til senere endringer i forskriften § 6, jf. rundskriv F-72-99 av 24. oktober 1999. Vi viser dessuten til rundskriv F-13-01 av 3. februar 2001 vedrørende KOSTRA og alternativ kirkelig kontoplan.

Vedrørende rundskriv F-13-01

Budsjett- og regnskapsforskriftene for de kirkelige råd forutsetter at det skal føres et integrert drifts- og investeringsregnskap og et balanseregnskap. Fellesråd og menighetsråd er derfor ikke pålagt å føre et særskilt investeringsregnskap. Dette kan rådene likevel velge å gjøre, om det ses hensiktsmessig. I kontoplanen som var vedlagt rundskriv F-13-01 var det imidlertid ikke tatt hensyn til dette. Kontoplanen skal derfor suppleres med følgende nye arter:

570 Overføring til investeringsregnskapet
970 Overføringer fra driftsregnskapet

Da det kun skal rapporteres ett regnskap til Statistisk sentralbyrå, dvs. et integrert drifts- og investeringsregnskap, skal det ikke rapporteres på disse artene.

Tilpassing av budsjett- og regnskapsforskriftene

Fra 1. januar 2001 ble det fastsatt nye forskrifter for kommunenes årsbudsjett, for årsregnskap og årsberetning, og for rapportering. I rundskriv F-13-01 ble det gitt mulighet for fellesrådene og menighetsrådene å ta i bruk ny kontoplan for 2001 og 2002.

Departementet vil med bakgrunn i nevnte endringer presisere at budsjett- og regnskapsforskriftene fastsatt 30. november 1996, med senere endring inntatt i rundskriv

F-72-99 av 24. oktober 1999, fortsatt gjelder – selv om det ved budsjettutarbeidelse og regnskapsføring er gitt adgang til å benytte kontoplanen som fulgte rundskriv F-13-01.

Vi gjør ellers oppmerksom på at departementet, i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, har nedsatt en arbeidsgruppe som vil gjennomgå og revidere de kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene. Et siktemål med arbeidet vil bl.a. være å etablere et forskriftssett som bygger på de nye budsjett- og regnskapsforskriftene for kommunene, men som i mindre grad enn tidligere vil henvise til disse. Departementet legger til grunn at dette arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av høsten 2002.


Vi ber om at ett eksemplar av dette rundskrivet og rundskriv F-13-01 blir gitt til regnskapsfører og revisor.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi:
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kirkerådet