Rundskriv F-050-00

Studieretningsfag matematikk på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag - endring av betegnelse - forhold vedrørende opptak til høyere utdanning (28.11.00)

Rundskriv
F-050-00

Saksnr. 00/02749/tha/aw

28.11.2000

Matematikk studieretningsfag

Studieretning AA

Opptak universitet og høgskoler

Studieretningsfag matematikk på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag - endring av betegnelse - forhold vedrørende opptak til høyere utdanning

Departementet viser til rundskriv F-41-00 vedrørende revidert læreplan for studieretningsfaget matematikk på studieretning AA. Kommentarer departementet har mottatt, viser at det er usikkerhet knyttet til hvilken kompetanse de reviderte fagene 2MY og 3MY vil gi. Som kjent er uketimetallet for 2MY redusert fra 5 til 3 uketimer. Det reviderte faget 2MY kan derfor ikke ansees som likeverdig med eksisterende 2MY, som tilfredsstiller krav til spesiell studiekompetanse for opptak til enkelte studier.

Departementet har derfor besluttet å endre betegnelsen på de reviderte fagene 2MY og 3MY til 2MZ og 3MZ.

Faget 2MZ vil ikke være å anse som likeverdig med det eksisterende, ikke-reviderte 2MY, eller 2MX. Faget 3MZ vil derimot være likeverdig med eksisterende 2MY og 2MX i opptakssammenheng.

2MZ pluss 3MZ gir 2 fordypningspoeng, og 2MZ og 3MZ gir ^2 realfagspoeng hver.

Forhold som gjelder 2MY og 3MY i den reviderte læreplanen som beskrevet i rundskriv F-41-00, vil gjelde for henholdsvis 2MZ og 3MZ.

Endringen i betegnelse trer i kraft 1.aug. 2001 samtidig med innføringen av de reviderte læreplanene i matematikk studieretningsfag.

Med hilsen

Jan Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonssjef