Rundskriv F-057-99

Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen. (03.08.99)

Rundskriv F-057-99

Saksnr. 99/2383

03.08.1999

Kommuner Fylkeskommuner Grunnskoler Videregående skoler Universitet og høyskoler Statens utdanningskontorer Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonene

Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen

Det vises til rundskriv F-80-1995 datert 08.08.1995 j.nr 94/9316 og rundskriv F-70-96 j.nr 96/6270 datert 13.08.1996, rundskriv F-120-97 j.nr 96/6270 datert 20.08.97 og rundskriv F-74-98 j.nr 98/11298 datert 07.09.98 der det er redegjort for globale og nasjonale miljøprogrammer som tilbys som støtte for miljøopplæringen. Dette rundskrivet beskriver program og tiltak som tilbys høsten 1999.

Nettverk for miljølære

I følge læreplanverkene for grunnskolen og for videregående opplæring skal miljølære være en del av undervisningen. Både i generell del og i de enkelte læreplanene finner en mål for kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til miljøet. Evalueringer viser imidlertid at skoler trenger veiledning for å følge opp læreplanenes intensjoner på miljøområdet. Departementet har derfor i samarbeid med flere andre departementer utviklet et eget støttemateriell for miljøopplæring, Nettverk for miljølære. Skolene må planlegge sine egne miljøprosjekter, men Nettverk for miljølære gir faglig og metodisk veiledning til slik opplæring. Nettverk for miljølære er beskrevet i tidligere rundskriv nevnt i innledningen til dette rundskrivet. Det er sendt ut et eget hefte til skolene om Nettverk for miljølære våren 99. Flere eksemplarer av dette heftet får gratis ved henvendelse til Informasjonsforvaltning tlf. 22249860. Referanse F-4047 B/3 må oppgis ved bestilling.

Sentralt i Nettverk for miljølære er en elektroniske møteplass. Her finnes alt materiellet som er utviklet, resultater fra undersøkelser skoler har gjennomført og presentasjon av elevprosjekter. Det er etablert diskusjonsgrupper og mulighet til å stille spørsmål til fagfolk. Nettverkets internettadresse er:

http://vann.zoo.uib.no/nml

Energi og inneklima i skolen

Som del av Nettverk for miljølære har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet i samarbeid med Norges naturvernforbund, Norges vassdrag og energidirektorat og de regionale enøk-sentrene utviklet et program om energi og inneklima i skolen. Dette er en videreføring av programmet Miljø, energi og inneklima i skolen (MEIS) som er beskrevet i rundskriv F-102-97. Sentralt i programmet er at elever skal delta aktivt i arbeidet med å spare energi og forbedre inneklimaet i skolen. Forsøk viser at ved å gjennomføre enkle målinger og tiltak, kan elevene bidra til redusert energibruk og forbedret inneklima. Materiellet inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver/tiltak som er satt inn i pedagogiske sammenhenger. Oppgavene/tiltakene kan tilpasses alle nivå i opplæringen fra førskole til lærerutdanning.

Vedlagt følger et hefte (vedlegg 1) om programmet. Heftet er gratis og flere eksemplarer kan bestilles fra Informasjonsforvaltning (tidligere Statens trykksaksekspedisjon) tlf. 22249860. Ved bestilling må referanse F- 4047 B/4 oppgis. Det er utarbeidet omfattende pedagogisk veiledningsmateriell knyttet til energispørsmål og inneklima. Skolene kan finne mer om dette i vedlagte hefte og på internettadressen:

http://vann.zoo.uib.no/meis

Tilbud om kurs i prosjektarbeid knyttet til nye fornybare energikilder

Norsk solenergiforening arrangerer en internasjonal konferanse om nye fornybare energikilder i Oslo i tida 15.-18. juni 2000. I denne forbindelse inviteres skolene til en konkurranse/ massemønstring om undervisningsopplegg i emnet. Det planlegges at flere av oppleggene skal presenteres på konferansen. Mer om konferansen og konkurransen er beskrevet i vedlagte brev og brosjyre (vedlegg 2 og 3).

Som del av forarbeidet til konkurransen/massemønstringa inviteres lærerne til kurs om Nye fornybare energikilder i tema- og prosjektundervisning. Kursene arrangeres i samarbeid med Opplysningskampanjen for energiøkonomisering (Ofe) og blir avholdt flere steder i Norge i ukene 35, 36, 37 og 38 1999. Kursene er gratis og interesserte kan melde seg på til Ofe ved å sende telefax eller e-post til Ofe, se vedlegg 2. Påmeldingsfrist er satt til 31. august 99.

Med hilsen

Ole Briseid
ekspedisjonssjef
Hanna Marit Jahr
ekspedisjonssjef

3 vedlegg

Lagt inn 18. august 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen