Rundskriv F-13-03

Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale særavtaler i skoleverket

Rundskriv
F-13-03

Saksnr. 200303966

31.03.2003

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmannen
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale særavtaler i skoleverket

I forbindelse med at regjeringen har bestemt at forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet skal overføres til kommuner/fylkeskommuner, har tariffpartene blitt enige om at forhandlingene om ny arbeidstidsavtale skal sees i sammenheng med spørsmålet om tilpasning av alle avtalene til et nytt tariffområde. Dette betyr at forhandlingene skal føres høsten 2003 mellom lærerorganisasjonene og henholdsvis Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune.

For at pågående og nye forsøk med alternative arbeidstidsordninger skal kunne gjennomføres i perioden frem til ny avtale er på plass, var partene enige om å reforhandle særavtalen om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket. En ny forsøksavtale ble derfor inngått 27. mars mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene (vedlegg).

I den nye avtalen er prosedyrene omkring videreføring av forsøk, og godkjenning av nye forsøk vesentlig forenklet. Videreføring av pågående forsøk skoleåret 2003/04 forutsetter lokal enighet, og kopi av lokal protokoll sendes de sentrale parter til orientering. Nye avtaler om forsøk inngås også lokalt, og trenger ingen sentral godkjenning med mindre en eller flere av de sentrale parter ber om det innen 4 uker etter at avtalen er inngått.

Frist for å inngå avtaler både om forlengelse av forsøk og om nye forsøk er 15. juni 2003.

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør

John Røyrvik
seniorrådgiver

Vedlegg: Protokoll av 27.03.03