Rundskriv F-18-03

Rundskrivet gir informasjon om vedtakene som er foretatt i tilknytning til Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) - Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa. Rundskrivet gir også informasjon om enkelte andre forhold av betydning i denne sammenhengen.

Rundskriv
F-18-03

Saksnr. 200302955

04.07.2003

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Informasjon i tilknytning til lovendringene som følge av Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) - Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa

Dette rundskrivet gir informasjon om vedtakene som nå er foretatt i tilknytning til ovennevnte lovproposisjon, samt også enkelte andre forhold av betydning i denne sammenheng. For raskt å kunne ivareta informasjonsbehovet, har departementet tidligere (27.06.03) sendt en del av den samme informasjonen som telefaks til fylkesmennene, og i den anledning kan også fylkeskommuner og kommuner ha fått noe av den samme informasjonen via fylkesmennene. Dette rundskrivet inneholder imidlertid også enkelte elementer som ikke er omtalt i den nevnte telefaksen til fylkesmennene.

I tråd med de alminnelige prinsippene som gjelder, har skoleeierne selv ansvaret for å gi den nødvendige informasjonen videre til underliggende ledd, herunder også til den enkelte skole.

Bortsett fra en liten justering av lovteksten på et punkt (gjelder alternativ lærekontrakt, se nedenfor), har Stortinget nå vedtatt alle lovforslagene i Ot. prp. nr. 67. Stortingets lovvedtak har blitt sanksjonert gjennom kongelig resolusjon 27.06.03, og der det også er fastsatt at lovendringene trer i kraft fra 1. august 2003, bortsett fra § 9-1 Leiing – med tilhørende opphevelse av § 10-2 – som gjelder fra 1. januar 2004.

Departementet vil understreke betydningen av at skoleeierne og andre impliserte setter seg grundig inn premissene i Ot. prp. 67, slik at lovendringene kan bli oppfylt etter sin intensjon, og i den anledning følger et eksemplar av proposisjonen vedlagt. Vi gjør dessuten oppmerksom på at den også er lagt ut på nettet:

http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/otprp/045001-050013/index-dok000-b-n-a.html

Når det gjelder den nye § 8-2 Organisering av elevene i grupper, har Stortinget på eget initiativ – i tillegg til selve lovvedtaket – fattet bl.a. følgende vedtak, som må følges opp av fylkesmennene:

"Stortinget ber Regjeringen gjennom tilsynsordningen påse at oppheving av delingstallet ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet."

Det er da naturlig å oppfatte dette som lovgivers presisering av en side ved spørsmålet om hvor forsvarlighetsterskelen går, kfr. § 8-2, jf. § 13-10. I så måte vil det da dreie seg om et minimum man ikke kan gå under når en tildeler lærerressurser til skolene, men i tillegg må det også foretas en vurdering av om hva som eventuelt må komme i tillegg for at forsvarlighetskravet skal kunne oppfylles i konkrete tilfeller. Departementet vil understreke at skoleeierne har ansvaret for at opplæringen ved den enkelte skole blir organisert i samsvar med loven, og at skolene blir tilført de nødvendige ressursene i tråd med dette, vi viser i den anledning til proposisjonen punkt 2.4.

Som følge av endringene i klasseorganiseringsreglene, har det også vært behov for å endre enkelte andre regler i loven som er nær knyttet til disse. Når det gjelder reglene om bl.a. elevmedvirkning (organ) i kapittel 11, er det foretatt visse justeringer for at det ikke skal oppstå motstrid i loven, kfr. proposisjonen. Det er imidlertid viktig å være klar over at Stortinget har vært svært opptatt av at det ikke blir foretatt lokale disposisjoner som i realiteten fører til at elevdeltakelsen (demokratiopplæringen) blir svekket som følge av nyordningen. Departementet har nå også justert forskriften til opplæringsloven, slik at det blir fastslått at kapitlet om klasse- og elevrådsarbeid i læreplanverket skal tillempast i samsvar med § 8-2 i opplæringslova, likevel slik at måla og hovudmomenta i kapitlet står uendra (kfr. forskriften § 1-1 første ledd ny bokstav e, som det dessuten også blir vist til i annet ledd.) Forskriftsendringen trer, på linje med lovendringen, i kraft 1. august 2003.

Departementet har for øvrig endret forskriften til opplæringsloven, slik at på de stedene der oppgaver i dag blir lagt til klassestyrer, blir disse oppgavene i framtiden lagt til kontaktlærer, kfr. § 8-2 (forskriften §§ 3-2, 3-12, 3-17 og 5-13). Også på dette området trer forskriftsendringene i kraft 1. august 2003.

Siden ikraftsettingen av § 9-1 Leiing blir utsatt til 1. januar 2004, oppstår spørsmålet om håndteringen av lokale ønsker om å organisere skoleledelsen etter de nye reglene på et tidligere tidspunkt. I den sammenheng legger departementet til grunn at dersom skoleledelsen blir organisert slik at kravet i de nye reglene overholdes, kan dette formelt skje på et tidligere tidspunkt enn ordinært ikraftsettingstidspunkt, og da på den måten at skoleeieren sender en søknad til fylkesmannen om midlertidig dispensasjon i medhold dispensasjonshjemmelen i någjeldende § 9-1 tredje ledd. Så langt kravene i de nye reglene ellers er oppfylt, bør skoleeieren kunne påregne at søknaden blir innvilget.

I forhold til forslaget i proposisjonen om åpning i lovens § 3-3 tredje ledd for at fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemda i den enkelte tilfellet kan godkjenne alternativ lærekontrakt, har Stortinget justert lovteksten slik at godkjenningsmyndigheten for slike kontrakter bare legges til fylkeskommunen som sådan. Stortinget har imidlertid antatt at fylkeskommunen fortsatt vil samarbeide med partene i arbeidslivet når det gjelder denne oppgaven, og det er selvsagt tillatt at yrkesopplæringsnemda også tar seg av denne oppgaven. Departementet vil for øvrig komme tilbake til justeringer i forskriften når det gjelder slike alternative lærekontrakter.

I tilknytningen til endringene i opplæringsloven § 13-7 Skolefritidsordninga, er forskriften kapittel 23 vedtatt opphevet. Når det imidlertid gjelder forskriften § 23-5 Tryggleiken i skolefritidsordninga, er denne videreført som en ny bokstav e i forskriften § 12-1, og der det står: Reglane for grunnskolen gjeld tilsvarande for skolefritidsordninga.

Også disse forskriftsendringene trer i kraft 1. august 2003.

Med hilsen

Tove Brekke
fung. ekspedisjonssjef

Cato Aarø
seniorrådgiver

Vedlegg: Ot. prp. nr. 67 (2002-2003) – Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa