Rundskriv F-46-01

Overføring av prestenes reiseutgifter til staten - Innhenting av regnskapsopplysninger (05.11.2001)

Kirkelige fellesråd
Menighetsråd i kommuner med ett sokn

Nr.

Vår ref

Dato

F-46-01

01/7274 KiF

05.11.01

Overføring av prestenes reiseutgifter til staten – Innhenting av regnskapsopplysninger

1.Innledning

St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral – om økonomien i Den norske kyrkja, som Stortinget behandlet våren 2001, jf. Innst. S. nr. 187 (2000-2001), inneholdt forslag av betydning for forholdet mellom kommunen og kirken. Bl.a. ble det framholdt at det økonomiske ansvaret for prestens reiseutgifter, som i dag ligger til kommunene i henhold til kirkeloven § 15, burde overføres til staten. I St.meld. nr. 14 heter det om dette:

" Vesentlege delar av prestetenesta gjeld oppgåver i samband med gudstenester og kyrkjelege handlingar, heimebesøk, sjelesorg m.m. Dei økonomiske rammevilkåra for tenestereisene kan mange stader ha stor verknad for prestetenesta i det heile. Særleg i landdistrikt og i kyststrok er reiseutgiftene til prestane ein vesentleg del av dei utgiftene kommunane har til kyrkja. Både kommunane og dei kyrkjelege fellesråda må sjå desse utgiftene i samanheng med andre utgiftsområde innanfor kyrkjesektoren.

Sidan ansvaret for styringa og leiinga av prestetenesta ligg til biskopane og bispedømmeråda, som i denne samanhengen er statlege forvaltningsorgan, meiner departementet – av prinsipielle og styringsmessige grunnar – at det økonomiske ansvaret for reiseutgiftene til prestane bør liggje til staten. Forsøka med nyorganisering av prestetenesta viser dessutan at det kan bli vanskeleg å realisere ei nyorganisering på rasjonell måte utan at reiseutgiftene til prestane blir førte over til staten. Slik endring av ansvarsfordelinga mellom kommune og stat vil òg vere meir i samsvar med det finansielle ansvarsprinsippet, som går ut på at den som har ansvaret for ei oppgåve, òg skal ha finansieringsansvaret. Det er elles slik at visse reiseutgifter som gjeld prestetenesta, blir dekte av staten i dag, mellom anna reiser for vikarar. Dersom staten tek det fulle ansvaret for reiseutgiftene til prestane, vil det samla sett kunne bli ei forenkling på området.

Departementet viser til dette og legg til grunn at staten bør ta over det ansvaret kommunane i dag har for reiseutgiftene til prestane. Utgiftene vil da bli budsjetterte som ein del av driftsløyvinga til presteskapet på statsbudsjettet kap. 295, og bispedømmeråda vil få ansvar for styringa og forvaltninga av midlane. Føresetnaden er at rammetilskottet frå staten til kommunane blir redusert i same omfang, slik at omlegginga ikkje medfører meirutgifter for staten. Dei praktiske spørsmåla omkring omlegginga vil departementet arbeide vidare med. Det vil elles vere nødvendig å endre kyrkjelova § 15, noko departementet vil komme tilbake til saman med andre lovendringar som er omtalte i meldinga."

I Innst. S. nr. 187 sluttet kirke-, utdannings- og forskningskomiteen seg til forslaget i St.meld. nr. 14 vedrørende overføring av det økonomiske ansvaret for prestenes reiseutgifter fra kommunene til staten.

Departementet tar sikte på at nevnte omlegging gjennomføres fra 2003. I denne forbindelse må departementet innhente opplysninger som gir kunnskap om omfanget av de av prestenes reiseutgifter som dekkes lokalt, og hvordan disse utgiftene fordeler seg mellom bispedømmene. For å få et så godt datagrunnlag som mulig, henvender departementet seg nå til alle kirkelige fellesråd (og menighetsråd i kommuner med ett sokn) for å få de nødvendige opplysningene.

2.Rapportering av regnskapsopplysninger om prestenes reiseutgifter

De kirkelige fellesrådene, og menighetsrådene i kommuner med ett sokn, bes med dette om å rapportere sine utgifter til dekning av presters reiser for årene 1999 og 2000. Vi ber om at vedlagte skjema blir benyttet, som i utfylt stand skal sendes bispedømmerådet.

Det er det faktiske og samlede volumet for de reiseutgifter som har medgått til prestetjenesten i kommunen, herunder reiseutgifter til vikarer, som departementet etterspør opplysninger om. Med reiseutgifter menes alle utgifter til prestenes reiser, også utgifter til båtskyss, offentlige transportmidler, eventuell kostgodtgjøring o.l. Dersom det er betydelige avvik i utgiftene for 1999 og 2000, bør dette opplyses på skjemaet, sammen med andre kommentarer til talloppgaven.

Den fremste kilde for nevnte opplysninger, vil være fellesrådenes regnskaper for angjeldende år, og hva som her er ført som reiseutgifter for prestene. Dersom det ikke er mulig av regnskapet å hente ut eksakte opplysninger om dette, vil de opplysninger som framkommer på lønns- og trekkoppgaven for vedkommende prest være en viktig sekundærkilde, jf. rubrikkene i vedlagte skjema.

3. Administrative konsekvenser, frister mv.

De administrative konsekvensene ved at staten tar over reiseutgiftene for prestene, bl.a. spørsmålet om hvem som i framtiden skal attestere, kontrollere og anvise den enkelte reiseregning, vil departementet komme tilbake til på et senere tidspunkt. En mulig løsning er at bispedømmerådene for fremtiden blir anvisende og utbetalende instans. En annen mulig løsning er at dagens administrative ordning opprettholdes, dvs. at fellesrådene fortsatt er anvisende og utbetalende instans, mot at staten refunderer fellesrådenes utgifter på området basert på det tallmaterialet som nå sendes inn.

Utfylt skjema bes sendt bispedømmerådet innen 28. november d.å.

Vedkommende bispedømmeråd skal gjennomgå innsendte skjema, foreta en viss kvalitetskontroll, og rapportere samlet til departementet.

Av hensyn til departementets forberedelse av saken, er det viktig at fristen overholdes.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.

avdelingsdirektør

Jan Otto Langmoen
rådgiver

Vedlegg

Kopi:Bispedømmerådene
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund

Vedlegg – Svarskjema som returneres bispedømmerådet.

Til bispedømmerådet

Overføring av prestenes reiseutgifter til staten

Regnskapsopplysninger fra _____________________________ fellesråd

(avrundet til nærmeste 1 000 kroner)

Navn fellesråd

Reiseutgifter 1999

Reiseutgifter 2000

Sum reiseutgifter til prestetjenesten*

Herav ført i lønns- og trekkoppgavene* *

Sum reiseutgifter til prestetjenesten*

Herav ført i lønns- og trekkoppgavene* *

* Her føres de samlede reiseutgiftene for prestetjenesten som er dekket lokalt. Grunnlaget for tallet skal oppgis under merknaden, der det må framgå om tallet er basert på regnskapsførte utgifter for prestetjenesten, eller om grunnlaget helt eller delvis er et annet. Dersom det er betydelig avvik mellom sumtallene for 1999 sammenliknet med 2000, må også dette kort forklares under merknaden.

** Dersom det er avvik mellom sum reiseutgifter og det beløp som er hentet fra prestenes lønns- og trekkoppgaver, må avviket kort forklares under merknaden.

Merknad:

____________________________________________

Sted / dato underskrift