Rundskriv G-07/2005

Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21 reduksjon av tinglysningsbebyret

Rundskriv G–07/2005

Snr.: 200503748
Dato: 27.06.2005


Domstolene
Den norske bankforeningEndringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21 - reduksjon av tinglysningsgebyret

I

Justisdepartementet har fremmet forslag om å redusere tinglysningsgebyrene med 10 prosent med virkning fra 1. juli 2005. Dette vil bl.a. gjøre det billigere å flytte lån mellom banker og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet. Forslaget gjennomføres ved å redusere multiplikatoren i gebyret for tinglysing av pantobligasjoner fra 2,5 til 2,25 ganger grunnsatsen i rettsgebyret (R). Dette innebærer en reduksjon av gebyret med 211 kroner, fra 2 112 til 1 901 kroner.

I tillegg foreslås det å redusere multiplikatoren i gebyret for tinglysing av hjemmelsoverganger m.m. fra 2R til 1,8R. Dette betyr at gebyret for tinglysing, registrering og anmerkninger i grunnboken senkes med 169 kroner, fra 1 690 kroner til 1 521 kroner.

Forslagene til lovendringer ble vedtatt i Stortinget 17. juni 2005, og trer i kraft 1. juli 2005.

II

Etter endringene skal rettsgebyrloven § 21 første ledd lyde:

For tinglysning, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret betales 1,8 gangerrettsgebyret, med mindre annet følger av annet ledd eller er bestemt i § 22.

§ 21 andre ledd skal lyde:

For tinglysning eller registrering av pantobligasjon eller skadesløsbrev betales 2,25 ganger rettsgebyret.


Med hilsen

Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Ingun Medhus
seniorrådgiver