Rundskriv G-09/2005

Ny refleksvest for nødetatene

Redningsmannskaper skal være mest mulig synlig for å ivareta egen sikkerhet. Samtidig skal ut-øverens etat, funksjon og rolle raskt kunne identi-fiseres på skadestedet. Justisdepartementet har nå valgt modell og utforming for en ny refleksvest i samarbeid med nødetater og brukere.

Rundskriv G-9/2005

Til Rednings- og nødetatene v/
Politiet
Politidirektoratet
De regionale helseforetak
Sosial- og helsedirektoratet
Brannvesenet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vår ref.: 200501678 RBA-K/JEG

Dato: 18.08.2005

Innfasing av ny refleksvest for Nødetatene til bruk på skadested

Justisdepartementet ønsker at redningsmannskaper på et skadested skal være mest mulig synlig for å ivareta egen sikkerhet. Samtidig er det en målsetting at man på en enkel og synbar måte raskt skal kunne identifisere etatene og utøvernes funksjon og rolle. Justisdepartementet har derfor i samarbeid med de respektive etater og brukere utformet og testet ut en ny refleksvest. På bakgrunn av tilbakemeldinger på denne uttestingen og et tilsvarende arbeid i Sverige har Justisdepartementet valgt modell og utforming.

Refleksvesten skal ha gul bunnfarge, kort arm og tilfredsstille de krav som settes til fareklasse 2 i standarden NS-EN 471. I tillegg til ordinære grå refleksbånd skal den også utstyres med den enkelte etats ruterefleks. Antall striper med ruterefleks og plassering indikerer om det er en leder, en mellomleder eller et menig mannskap. Fargetegning av de respektive modeller følger vedlagt. Når det gjelder tegningen for mellomledere så er funksjonsmerkingen satt på som et eksempel.

Når det gjelder fagmerking så skal alle vestene være merket med henholdsvis POLITI, HELSE eller BRANN. Ledervestene skal for politi også merkes med skadestedsleder, mens det for helse og brann skal merkes med fagleder. Merking av vestene på mellomledernivå må utformes og tilpasses av den enkelte etat. Her må man blant annet se hen på både funksjon/oppgaver og lokale forhold. Vester for menig mannskap skal kun ha etatsmerking.

Justisdepartementet ser at det kan være behov for å videreutvikle enkelte modeller. Enkelte brukere av refleksvesten vil ha behov for spesialtilpasning av vester, blant annet utforming av lommer, hemper med mer for at en på en praktisk måte kan bringe med seg diverse utstyr.

Justisdepartementet overlater til den enkelte etat i samråd med brukerne å foreta en videreutvikling slik at de er tilpasset funksjon og utrustning. Etatene må på denne bakgrunn utarbeide kravspesifikasjon for å få dette implementert i samarbeid med produsent. Justisdepartementet setter som et krav at en slik videreutvikling ikke forringer vestens etatsmerking, farge, synbarhet og brukernes sikkerhet.

Den enkelte etat må på eget initiativ kontakte leverandører for produksjon og levering av vest tilpasset etatens behov. Etatene/brukerne må stå for kostnadene med anskaffelse av disse vestene på lik linje med annet verneutstyr. Departementet forutsetter at nye refleksvester innfases løpende og at innfasingen skjer innenfor et rimelig tidsperspektiv. Det er ønskelig at man raskt får økt mannskapenes sikkerhet og identifisering av etatene og utøvernes funksjon og rolle på skadestedet.

Dersom etater ønsker å samarbeide om kravspesifikasjon, produksjon og distribusjon ser ikke Justisdepartementet noen hindringer for dette.

Rundskrivet bes distribuert til underlagte virksomheter og andre som kan ha oppgaver knyttet til et skadested.

Ole Hafnor
avdelingsdirektør

Jan Egedahl
seniorrådgiver


Kopi:
UF-Norge
Politiets data- og materielltjeneste

Vedlegg:
3 stk. fargetegninger av grunnmodell