Rundskriv G-114/00

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige.

Rundskriv G 114 / 00
Jnr 99/00576 A-AK ANH
20.12.2000

Domstolene
Fylkesmennene
Politiet
Påtalemyndigheten
Advokatene
Rettshjelperne
Noricom tolketjeneste
Tolkebyrået
Fylkesnemndene for sosiale tjenester/barnevernstjenester
Statens helsetilsyn
Statens rettstoksikologiske institutt
Rettsmedisinsk institutt
Oljeskattekontoret
m.fl.

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige.

I. 1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 700,- med virkning fra 1. januar 2001.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

II. Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr1910
Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:kr3340

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr595
Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:kr1040

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:
Pr. prøve:kr185

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr365
Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:kr630

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:
Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr490
Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:kr870

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr1750
Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:kr3025

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen

Jan Gotaas
avdelingsdirektør

Anders Hoel
førstekonsulent

Saksbehandler: førstekonsulent Anders Hoel, tlf. 22 24 54 18

VEDLEGG