Rundskriv G-117/00

Ny etatsstruktur i kriminalomsorgen fra 01.01.2001

Rundskriv G – 117/2000

Regiondirektøren
Direktøren (KIA, KRUS, KITT)
Kontorsjefen (KIF)
Øvrige instanser innenfor straffesakskjeden

Nr.

Vår ref

Dato

G – 117/2000

00/18090 D PO

22.12.00

Ny etatsstruktur i kriminalomsorgen fra 01.01.2001

Fra 01.01.2001 iverksetter Justisdepartementet en ny etatsstruktur i kriminalomsorgen med 6 regioner.

Kriminalomsorgen får en organisasjonsstruktur med tre nivåer:

- Sentralt nivå, bestående av Justisdepartementet og Fengselsstyret.
Sentralt nivå skal være etatsleder for kriminalomsorgen og ivareta følgende funksjoner:

- Utforme policy, hovedmål, resultatmål, regelverk og retningslinjer for alle fagområder og støttefunksjoner innenfor etaten.

- Utarbeide forslag til St.prp. nr 1 og fordele bevilgede midler til regionene, Kriminal-omsorgens utdanningssenter og Kriminalomsorgens IT-tjeneste med resultatkrav og prioriteringer.

- Ha et overordnet tilsyn med den totale virksomhet.

- Behandle klagesaker i avgjørelser fattet på regionalt nivå.


- Regionalt nivå med seks regioner.
Regionene følger fylkesgrensene og består av de fengslene og friomsorgskontorene som ligger innenfor regionens grenser.

Regionene er inndelt på følgende måte:

Region Øst: Omfatter fylkene Oslo og Østfold og med regionadministrasjonen i Oslo.

Ledes av regiondirektør Ellinor Houm.

Region Nordøst: Omfatter fylkene Akershus, Hedmark og Oppland og med regionadministrasjonen i Lillestrøm. Ledes av regiondirektør Bjørn Krogsrud.

Region Sør: Omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark og med regionadministrasjonen i Tønsberg. Ledes av regiondirektør Eystein H. Eriksen.

Region Sørvest: Omfatter fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland og med regionadministrasjonen i Sandnes. Ledes av regiondirektør Gudmund Idsø.

Region Vest: Omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og med regionadministrasjonen i Bergen. Ledes av regiondirektør Per S. Våge.

Region Nord: Omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og med regionadministrasjonen i Trondheim. Ledes av regiondirektør Asbjørn Roald.

Regionalt nivå skal ivareta følgende funksjoner:

- Utforme regionale mål, resultatmål og retningslinjer for alle fagområder og støttefunksjoner innenfor regionen iht til sentrale føringer.

- Fordele midler til lokale enheter sammen med klare prioriteringer og resultatkrav.

- Sørge for at regionen gjennomfører straffefullbyrding etter de regler, krav og forutsetninger som er satt.

- Sørge for at regionens ressurser nyttes mest mulig effektivt.

- Behandle klagesaker i avgjørelser fattet på lokalt nivå.

- Føre tilsyn med lokale enheter.


- Lokalt nivå, bestående av dagens fengsler og fylkesenheter i friomsorgen.
Det er på dette nivået gjennomføringen av det som er kriminalomsorgens hovedoppgave, straffegjennomføring, skal skje i form av samfunnstjeneste/samfunnsstraff, fengselsstraff, tilsyn og personundersøkelser iht gjeldende regler, samt varetekt og sikring.

I forslaget til ny Straffegjennomføringslov som ligger til behandling i Stortinget (Ot.prp. nr 5 (2000-2001) Om lov om gjennomføring av straff mv) er det foreslått å legge en betydelig del av førsteinstansavgjørelsene til dette nivået. I påvente av lovbehandlingen, vil Fengselsstyret delegere ut avgjørelsesmyndighet etter Fengselsloven.

Fengslene har i dag betegnelser som kretsfengsel, hjelpefengsel, landsfengsel og arbeidkoloni. Fra 01.01.2001 vil alle få betegnelsen fengsel.

Vedlagt følger en adresseliste for de nye regionadministrasjonene med en oversikt over de ulike regionene og tilhørende enheter.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen e.f.

ekspedisjonssjef

Torgeir Heimli

underdirektør

Vedlegg:

Oversikt over kriminalomsorgsregionene med fengsler, friomsorgskontorer og hybelhus i den enkelte region

(For adresser til det enkelte fengsel, friomsorgskontor og hybelhus vises det til rundskriv G - 42/2000)

Kriminalomsorgen Region Øst: Fylkene Oslo og Østfold

Urtegaten 9, Oslo.
Postboks 9006 Grønland,
0133 Oslo
Tlf. 23 30 49 50Faks 23 30 49 99

Oslo:

Bredtveit fengsel og sikringsanstalt

Oslo fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Nord

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Sentrum

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Øst

Sandaker hybelhus, Oslo

Østfold:

Eidsberg fengsel

Fredrikstad fengsel

Moss fengsel

Sarpsborg fengsel

Trøgstad fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Østfold, Fredrikstad (underkontor i Moss)

Kriminalomsorgen Region Nordøst: Fylkene Akershus, Hedmark og Oppland

Skedsmogaten 5, Lillestrøm
Postboks 151,
2001 Lillestrøm
Tel. 64 84 71 50Faks. 64 84 71 99

Akershus:

Ila fengsel & sikringsanstalt

Ullersmo fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Akershus, Lillestrøm (underkontorer i Ski og Sandvika)

Hedmark:

Hamar fengsel

Ilseng fengsel

Kongsvinger fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Hedmark, Hamar (underkontor i Kongsvinger)

Oppland:

Gjøvik fengsel

Vestre Slidre fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Oppland, Gjøvik (underkontor i Lillehammer)

Kriminalomsorgen Region Sør: Fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark

Kjelleveien 21, Tønsberg
Postboks 2166,
3103 Tønsberg
Tel. 33 30 73 70Faks. 33 30 73 99

Buskerud:

Drammen fengsel

Hassel fengsel

Ringerike fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Buskerud, Drammen (underkontor i Ringerike)

Drammen hybelhus

Vestfold:

Bastøy fengsel

Berg fengsel

Hof fengsel

Horten fengsel

Larvik fengsel

Sandefjord fengsel

Sem fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Vestfold, Tønsberg (underkontorer i Horten og Sandefjord)

Telemark:

Kragerø fengsel

Skien fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Telemark, Skien (underkontorer i Kragerø og Notodden)

Kriminalomsorgen Region Sørvest: Fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Gjesdalveien 34, Sandnes
4306 Sandnes
Tel. 51 97 39 00Faks. 51 97 39 01

Rogaland:

Haugesund fengsel

Sandeid fengsel

Stavanger fengsel

Åna fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Rogaland, Stavanger (underkontorer i Haugesund og Sandnes)

Auklend hybelhus, Stavanger

Vest-Agder:

Kristiansand fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Vest-Agder, Kristiansand (underkontor i Mandal)

Aust-Agder:

Arendal fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Aust-Agder, Arendal (underkontor i Grimstad)

Kriminalomsorgen Region Vest: Fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre- og Romsdal

Solheimsgate 13, Bergen
Postboks 2444 Solheimsviken,
5824 Bergen
Tel. 55 38 72 00Faks. 55 38 72 50

Hordaland:

Bergen fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Hordaland, Bergen (underkontorer i Odda og Stord)

Sogn og Fjordane:

Vik fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Sogn og Fjordane, Florø (underkontor i Sogn)

Møre – og Romsdal:

Molde fengsel

Ålesund fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Møre og Romsdal, Molde (underkontorer i Kristiansund N og Ålesund)

Kriminalomsorgen Region Nord: Fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark

Søndregate 12, Trondheim
Postboks 2651 Sentrum,
7415 Trondheim
Tel. 73 56 16 10Faks. 73 56 16 30

Sør-Trøndelag:

Trondheim fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Sør-Trøndelag, Trondheim

Nord-Trøndelag:

Verdal fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Nord-Trøndelag, Steinkjer (underkontor i Namsos)

Nordland:

Bodø fengsel

Mosjøen fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Nordland, Bodø (underkontorer i Mo i Rana, Svolvær og Narvik)

Bodø hybelhus

Troms:

Tromsø fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Troms, Tromsø (underkontor i Harstad)

Finnmark:

Vadsø fengsel

Kriminalomsorg i frihet i Finnmark, Hammerfest (underkontorer i Kirkenes og Karasjok)