Rundskriv G-15/2005

- endring i rettsgebyret og endring i tinglysingsgebyret ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme

Domstolene
Domstoladministrasjonen
Den norske bankforening
Statens innkrevingssentral
Statens Kartverk

Rundskriv G-15/2005

Snr.: 200508354
Dato:22.12.2005Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr – endring i rettsgebyret – endring i tinglysingsgebyret ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme – endring av begrepsbruk – innkreving av gebyr ved tvangsinndrivelse.

I

Endring i rettsgebyret

Ved endring i rettsgebyrloven § 1 annet ledd annet punktum, økes rettsgebyret med 15 kroner (1,8 prosent), til 860 kroner, med virkning fra 1. januar 2006.

II

Tinglysingsgebyret ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme

Ved rettsgebyrloven § 21 nytt tredje ledd, reduseres tinglysingsgebyret til 0,25 ganger grunnsatsen i rettsgebyret (R) i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter(e) og hvor samme panteobjektet stilles som sikkerhet. Tiltaket vil gjøre det billigere å flytte lån og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet. Dersom det ved flytting av lånet foretas økt opplåning, eller det settes inn flere pantsettere/kausjonister eller det etableres tilleggspant eller lignende, skal det betales ordinært gebyr. Ved vurderingen av om refinansieringen er innenfor samme låneramme, skal tinglysingsmyndigheten legge angivelsen av pantekravets størrelse i dokumentet til grunn.

For at tinglysingsmyndigheten effektivt skal kunne skille ut dokumenter som kun gjelder refinansiering av lån, skal det innledningsvis på pantedokumentet tydelig merkes med dette. Dette kravet vil bli innarbeidet i forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing (blankettforskriften) § 5 nytt første ledd.

III

Endringer i begrepsbruk i rettsgebyrloven § 21 annet ledd

"Pantobligasjon eller skadeløsbrev" i rettsgebyrloven § 21 annet ledd erstattes med "pantedokument". Pantedokument er en samlebetegnelse for pantobligasjoner og skadesløsbrev, og omfatter i tillegg andre dokumenter som innholder stiftelse av avtalt panterett. Det er i praksis ingen tvil om at det skal betales gebyrer uavhengig av hvilken undergruppe dokumentet kan kategoriseres i. Endringen er kun av språklig art og medfører ingen endring i rettstilstanden på dette området.

IV

Innkreving av gebyr ved tvangsinndrivelse

I forbindelse med den nye organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet, jf. Ot.prp. nr. 43 (2003-2004), overtar Statens innkrevingssentral fra 1. november 2005 gradvis ansvaret for innkreving av gebyrer og eventuelle sideutgifter for forretninger avholdt ved lensmannskontorer, namsfogdkontorer og politistasjoner med sivile rettspleieoppgaver. Ved endringer i rettsgebyrloven § 3 fjerde ledd første punktum, gis Statens innkrevningssentral samme namskompetanse for disse kravene som Statens innkrevningssentral har for en rekke andre krav som Statens innkrevningssentral er pålagt å innkreve.

V

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2006.Med hilsen

Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Vibeke Gjøslien
rådgiver