Rundskriv G-22/02

Endringer i stykkprisforskriften § 4 annet ledd nr 6 a - utlendingssaker

Rundskriv G-22/02 Jnr.: 02/7577 A-AK TBA Dato: 16.12.2002

Endringer i stykkprisforskriften § 4 annet ledd nr 6 a – utlendingssaker

I

Justisdepartementet viser til stykkprisforskriften (forskrift av 18.09.2001 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker).

Kommunal- og regionaldepartementet etablerer nå en advokatvaktordning for asylsøkere. Justisdepartementet legger til grunn at denne vaktordningen vil bidra til at advokatbistanden til den enkelte asylsøker vil kunne effektiviseres, og at arbeidsrutinene til advokatene vil kunne rasjonaliseres. Videre kan noe av informasjonsvirksomheten som i dag utføres av advokater, utføres av det offentlige. På denne bakgrunn har departementet funnet å burde foreta en endring i stykkprisforskriften § 4 annet ledd nr 6 a og kommentarene til denne.

Endringene er uthevet i kursiv.

II

Forskriftens § 4 annet ledd nr 6 a skal heretter lyde:

a. Søknad i utlendingssak:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved søknad om asyl for familier gis et tillegg med én gang salærsatsen for ektefelle/registrert partner/samboer og for hvert barn mellom 14 og 18 år.

For familiemedlemmer over 18 år gis en selvstendig stykkpris.

III

Kommentarene til forskriftens § 4 annet ledd nr 6 a skal heretter lyde:

Stykkprisen skal i asylsaker omfatte hele familien under ett, uavhengig av om et eller flere familiemedlemmer påberoper seg såkalt selvstendig grunnlag for asylsøknaden. Stykkprissatsen utvides imidlertid i familiesaker med én time for ektefelle/registrert partner/samboer og ytterligere én time for hvert barn mellom 14 og 18 år. Som samboere regnes to parter (også av samme kjønn) over 18 år som har bodd sammen i fast og etablert samboerforhold i minst to år og som akter å fortsette samlivet. Det er videre krav om at ingen av partene er gift, jf. utlendingsforskriften § 23 første ledd bokstav b. Barn over 18 år betraktes som selvstendige søkere. Bistand til hvert slikt barn honoreres med en stykkpris pr. barn.

Departementet legger til grunn at det i de aller fleste tilfeller vil være tilstrekkelig med et timeforbruk tilsvarende det timetall som ligger til grunn for stykkprissatsen i disse sakene. I saker som gjelder enslige umyndige asylsøkere vil arbeidet med saken kunne bli mer omfattende enn det som er vanlig i asylsaker. Særlig er dette situasjonen hvor det er behov for at advokaten er til stede under intervjuet med UDI. I slike tilfelle bør advokaten søker fylkesmannen om fritt rettsråd i forkant eller så snart det blir klart at det vil påløpe mer enn 6 timer i søknadsomgangen.

IV

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft 1 januar 2003. Endringen kommer til anvendelse for oppdrag som er påbegynt etter 1 januar 2003.

Med hilsen

Jan Gotaas

Thea Baastad

avdelingsdirektør

førstekonsulent