Rundskriv G-26/03

Personalreglement for embets- og tjenestemenn i kriminalomsorgen

Rundskriv G-26/03
Jnr.: 00/13414 D TRH
Dato: 10. februar 2003

Justisdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene har blitt enige om et nytt personalreglement for embets- og tjenestemenn i kriminalomsorgen. Reglementet er stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6. februar 2003 og trer i kraft fra 1. mars 2003. Fra samme tidspunkt oppheves personalreglement for embets- og tjenestemenn i kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå, tilsettingsreglement for tjenestemenn ved Kriminalomsorgens utdanningssenter og tilsettingsreglement for tjenestemenn i Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT).

Det nye reglementet gjelder også embets- og tjenestemenn på KRUS og KITT, slik at vi nå har kun ett personalreglement for kriminalomsorgen. Reglementet gjelder imidlertid ikke for aspirantene.

Personalreglementet og Justisdepartementets kommentarer til noen av bestemmelsene i reglementet ligger ved. Vi vil senere lage særtrykk av reglementet med kommentarer.

Med hilsen

Torkell Roar Hoel e.f.
underdirektør

Asbjørg Houmsmoen
førstesekretær