Rundskriv G-31/99

Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen

Rundskriv G-31/99
Jnr.:98/09103 PEB Efo/nc
Dato: 24.03.1999

Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen

Vedlagt følger Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet (Bilinstuksen) (pdf).Bestemmelsene trer i kraft 1. april 1999. Fra samme dag oppheves Instruks for politiets motorkjøretøyer av 1. juli 1968.

Bestemmelsene bes gjort kjent for alle i politidistriktet/særorganet. Departementet vil på et senere tidspunkt vurdere utgivelse av bestemmelsene i eget hefte.
Etter fullmakt

Vidar Refvik
ekspedisjonssjef

Lars Meling
fg. avdelingsdirektør