Rundskriv G-66/00

Promilleprogram - forlengelse og utvidelse av prøveordning

Rundskriv G-66/2000
Jnr. 00/19178 Mca/uq
Dato: 29.06.2000

Kontorsjefen (KIF)
Byretter
Lagmannsretter/Høyesterett
Sorenskrivere
Påtalemyndighetenes kontorer
Riksadvokatembetet
Liste D

Promilleprogram – forlengelse og utvidelse av prøveordning

Ved kongelig resolusjon av 23.juni 2000 ble det vedtatt at prøveordningen med promilleprogram, som ble iverksatt ved kongelig resolusjon av 28.juni 1996 og forlenget ved kongelig resolusjon av 17.april 1998, skal forlenges til 31.12.2001. Det ble videre vedtatt at prøveordningen skal utvides med to nye fylker – fra fem til syv fylker. Etter fullmakt har departementet bestemt at de to nye fylkene skal være Aust-Agder og Nord-Trøndelag.

Forlengelsen og utvidelsen vil gjelde fra 28.juni 2000. Prøveordningen vil etter dette være etablert i fylkene Østfold, Buskerud, Rogaland,

Sør-Trøndelag, Nordland, Aust-Agder og Nord-Trøndelag.

Dette til orientering.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen, e.f.
ekspedisjonssjef

Jan-Erik Sandlie
underdirektør

Saksbehandler:
førstekonsulent Marianne Cae