Rundskriv G-7/01

Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementettil regionalt nivå i kriminalomsorgen

RUNDSKRIV G - 7/2001

Jnr 00/17383 D SK/BM
15.03.2001

Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementet til regionalt nivå i kriminalomsorgen

1 Behov for delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker

Justisdepartementet viser til at det fra 1. januar 2001 er etablert seks kriminalomsorgsregioner som er gitt et overordnet ansvar for de fengslene og friomsorgskontor som befinner seg innen regionens grenser. I forbindelse med omorganiseringen ble det forutsatt en omfattende desentralisering av avgjørelsesmyndighet vedrørende domfelte og innsatte. Fordelingen av personalressurser i de enkelte ledd i kriminalomsorgen er beregnet ut i fra at en betydelig oppgavemengde skal flyttes ut av departementet.

Utkastet til ny straffegjennomføringslov vil ikke bli behandlet før i vårsesjonen 2001 noe som innebærer at den nye loven ikke vil tre i kraft samtidig med etablering av regionene. På denne bakgrunn har Justisdepartementet vurdert mulighetene for å delegere avgjørelsesmyndighet i sikringssaker etter dagens lovgivning. Straffelovens bestemmelser om sikring gir anledning til å delegere Justisdepartementets myndighet i sikringssaker til regionalt nivå i kriminalomsorgen. En slik delegasjon er i tråd med det system for myndighetsfordeling mellom nivåene som utkastet til ny straffegjennomføringslov legger opp til. I forbindelse med høringsbehandlingen av lovutkastet var det blant høringsinstansene bred enighet om den omfattende desentralisering av myndighet i sikringssaker lovforslaget forutsetter. Departementet har på denne bakgrunn ikke funnet det nødvendig å sende dette rundskrivet ut på en alminnelig høring i kriminalomsorgens ytre etat.

2 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker til regionalt nivå

På bakgrunn av regionaliseringen, og med hjemmel i straffeloven § 39 flg og Regler om bruk av sikringsmidler gitt av Fengselsstyret 1.desember 1961, finner Justisdepartementet å kunne delegere avgjørelsesmyndighet til regionalt nivå på de områder som angis nedenfor:

  1. Saker om ombytting av sikringsmidler etter str.l. § 39 pkt. 4 og Regler om bruk av sikringsmidler §§ 1 og 11.
  2. Saker om straffebortfall i forbindelse med iverksetting av sikring etter str.l. § 39 pkt 5 og Regler om bruk av sikringsmidler § 4.
  3. Saker om innstilling av sikringstiltak etter str.l. § 39 pkt 3 og 4 og Regler om bruk av sikringsmidler §§ 1 og 12.
  4. Saker om gjennopptakelse av bruk av sikringsmidler etter innstilling etter strl.l. § 39 pkt 3 og 4 og Regler om bruk av sikringsmidler § 12.
  5. Beregning av sikringstid i forbindelse med behandling av sikringssak såfremt domstolen ikke utrykkelig har fastsatt en lengstetid etter Regler om bruk av sikringsmidler § 13.
  6. Beslutning om anvendelse av sikringsmidler i forbindelse med forlengelsessak etter Regler om bruk av sikringsmidler § 14.

3 Beslutning om utvisning i stedet for anvendelse av sikringsmidler

Avgjørelsesmyndighet i saker hvor det er aktuelt med utvisning av utenlandsk statsborger i stedet for å anvende sikringsmidler etter str.l. § 39 pkt 7 og Regler om bruk av sikringsmidler § 15 delegeres ikke fra Justisdepartementet til regionalt nivå. Begrunnelsen for dette er at behandling av slike saker krever forhåndskontakt med utenlandske myndigheter. Det er etter departementets oppfatning mest hensiktsmessig at kontakt med utenlandske myndigheter og behandling av eventuelle utvisningssaker fortsatt skjer i Justisdepartementet.

4 Regler om bruk av sikringsmidler gitt av Fengselsstyret 1.desember. 1961.

Det foreliggende rundskriv delegerer den myndighet Justisdepartementet er gitt i sikringssaker i medhold av str.l. § 39 flg og Regler om bruk av sikringsmidler gitt av Fengselsstyret 1.desember 1961 med det unntak som er nevnt ovenfor. I praksis innebærer dette at regionalt nivå skal ta alle de beslutninger som etter st.l. § 39 og Regler om bruk av sikringsmidler er lagt til Justisdepartementet.

Departementet vil presisere at rundskrivet ikke tilsikter noen materiell endring i den enkelte sikringsdømtes rettsstilling. Dette innebærer at alle bestemmelser om saksbehandlingen, samt retningslinjer for skjønnsutøvelsen mv også gjelder når regionalt nivå behandler sikringssakene.

5 Lokalt nivås rolle etter delegasjonen av Justisdepartementets myndighet i sikringssaker

Delegasjon av Justisdepartementets myndighet i sikringssaker innebærer ikke noen endring i lokalanstaltenes (lokalt nivås) rolle ved behandling av slike saker. Bestemmelsene i Regler om bruk av sikringsmidler av 1.desember 1961 gjelder fortsatt når den enkelte sak skal behandles av driftsenheten. Den eneste forskjellen fra dagens ordning vil være at leder av lokalt nivå (den enkelte driftsenhet) i stedet for å forholde seg til Justisdepartementet skal forholde seg til regionen. Dette innebærer for eksempel at den årlige gjennomgang av iverksatte sikringssaker, som Regler om bruk av sikringsmidler forutsetter skal foretas i § 11, skal gjennomføres av regionalt nivå. I de tilfeller den sikringsdømte utholder sikring i en av sikringsanstaltene eller et fengsel skal leder av lokalt nivå forelegge saken for regionalt nivå etter de retningslinjer som trekkes opp i Regler om bruk av sikringsmidler § 11.

6 Behandling av klager på vedtak i sikringssaker som blir fattet av regionalt nivå

Klager på vedtak i sikringssaker som blir blir fattet av regionalt nivå, i medhold av dette rundskrivet skal, skal sendes Justisdepartementet for avgjørelse. Dette innebærer at klager på vedtak i sikringssaker ikke lenger skal behandles av Kongen i statsråd men avgjøres av Justisdepartementet som klageinstans.

7 Påtalemyndighetens rolle i sikringssakene etter delegasjonen av myndighet

Delegasjon av myndighet fra Justisdepartementet til regionalt nivå i sikringssaker endrer ikke noe i forhold til påtalemyndighetens rolle i sikringssaker. Påtalemyndigheten må i imidlertid, i likhet med lokalt nivå i kriminalomsorgen, forelegge saken for regionalt nivå for avgjørelse i stedet for å sende sin innstilling til Justisdepartementet. Departementet har underrettet Riksadvokaten om delegasjonen av myndighet slik at statsadvokatene og politimestrene får beskjed om de endringer som er gjort i forhold til behandlingen av sikringssakene.

8 Ikrafttredelse

Dette rundskrivet trer i kraft fra 1. april 2001. Rundskrivet gjelder i overgangsperioden til den nye straffegjennomføringsloven med forskrift trer i kraft. Rundskrivet gjøres gjeldende for saker som fremmes etter iverksettelsesdatoen.

Med hilsen

Erik Lund Isaksen e.f.
ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
underdirektør

VEDLEGG