Rundskriv G-75/00

Ny avtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner (232)

Rundskriv G-75/00
Jnr. 97/00983 PPO AUS/sbs
Dato: 29.08.00

Politimestrene m.fl.

Ny avtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner (232)

Etter forhandlinger mellom Justisdepartementet, Politiets Fellesforbund og Politiembetsmennenes Landsforening er det blitt enighet om ny avtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. Avtalen er som følger:

1. ULEMPEGODTGJØRELSE

Det tilstås lønnsmessig kompensasjon for ulempe forbundet med tjenestegjøringen – bl.a. dårligere boforhold, avsavn fra hjemmet, reduserte fritidsmuligheter, redusert hygienisk standard, klima, sosiale forhold, forsyningssituasjon m.v.

Tillegget differensieres ikke mellom stillingskategorier.

Tillegget differensieres ikke mellom gifte og ugifte.

Tillegget utbetales som kronetillegg:

-Lav satskr. 2.500,- pr. måned

-Forhøyet satskr. 4.500,- pr. måned.

Det utbetales forhøyet sats de 3 første månedene av første kontraktsperiode.

For øvrig fastsettes tilleggets nivå administrativt etter drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene. Justering av tillegget til lavere nivå som følge av endringer i operasjonsområdet iverksettes ved kontingentskifte.

  1. RISIKOTILLEGG

Operativ godtgjørelse erstattes av risikotillegg.

Det tilstås lønnsmessig kompensasjon for den økte risikoen for tjenestemannens liv og helse som følge av tjenestegjøringen.

Tillegget differensieres ikke mellom stillingskategorier.

Tillegget fastsettes i forhold til de respektive misjoner/oppdrag ut fra en politifaglig/operativ vurdering. Det er drøftingsrett på anvendelsen av tillegget innenfor tariffperioden.

Vurdering og eventuell justering av risikotillegget skjer kvartalsvis - dvs 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. Justering av nivå er gjenstand for drøftinger mellom partene.

Tillegget utbetales som kronetillegg og differensieres i 6 nivåer:

-kr. 0,- pr. måned
-kr. 2.000,- pr. måned
-kr. 4.000,- pr. måned
-kr- 5.500,- pr. måned
-kr. 7.000,- pr. måned
-kr. 9.000,- pr. måned

1 Fredsopprettende misjoner/oppdrag/mandat

-Sikker sonekr. 0/2000
-Tilstøtende sonekr. 4000/5500
-Krigssonekr. 7000/9000

2 Definisjoner:

Sikker sone:Soner hvor ingen risiko av noen art kan oppstå som følge av konflikten.

Tilstøtende sone:Sone som grenser til en krigssone, men som ikke er direkte involvert i

krigshandlingene.

Krigssone:Soner hvor krigshandlingene av varierende grad vil eller kan foregå.

3 Fredsbevarende, fredsbyggende, forebyggende, humanitære misjoner/oppdrag/mandat

-Sikker sonekr. 0/2000
-Usikker sonekr. 4000/5500
-Risikofyltkr. 5500/7000

4 Definisjoner:

Sikker sone:Soner hvor ingen risiko av noen art kan oppstå som følge av konflikten/krisen.

Usikker sone:Soner som grenser til et risikofylt område og som ikke kan benevnes

som risikofylt, men hvor det likevel er tilstede overveiende grad av

usikkerhet.

Risikofylt sone:Soner i områder som i overveiende grad kan bli utsatt for stor risiko

som en følge av konflikten/krisen.

  1. UTENLANDSTILLEGG

4.1 Tillegget fastsettes til en prosentsats av utenlandstillegget (ekskl evt kompensasjon for ulempe/risiko/hardship) og differensieres mellom stillingskategorier etter forholdstall fastsatt i særavtalen mellom Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene for tjenestegjøring ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. Satser og regulering av disse følger av tilsvarende avtale som for utenrikstjenestens personell.

Tillegget fastsettes slik:

NIVÅ: 67% av satsen i avtalen mellom Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene for tjenestegjøring ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

Forholdstall fordelt på stilling

Kategori 1:Observatør II135
Observatør I135
Stasjonssjef /
ass. sektorsjef135
Internasjonal rådgiver 135/195

Kategori 2:Sektorsjef/ ass. leder

av politistyrke195
Leder av politistyrke195

For tjenestemenn som mottar kompensasjon fra annen myndighet for dekning av merutgifter (bolig/transport) i forbindelse med tjenestegjøringen tilstås redusert nasjonalt utenlandstillegg. Tillegget fastsettes til 48% av uavkortet nasjonalt tillegg. I den grad kompensasjonen fra annen myndighet også inneholder en "hardship"-komponent (ulempe og/eller risiko), samordnes denne mot tilsvarende ytelse (ulempe-/risikotillegg) i nasjonale tariffavtaler etter tilsvarende prinsipper.

  1. FORSIKRINGSORDNINGER

For så vidt gjelder forsikringsordninger vises det til protokoll av 16.5.2000 "Forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner" inngått mellom staten v/AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag. Denne gjøres også gjeldende for Politiets Fellesforbund.

  1. FRIE HJEMREISER

Det tilstås en fri reise t/r fra tjenestestedet til hjemsted i Norge pr. 6 måneder. Transportutgifter og strengt nødvendige utgifter til overnatting i forbindelse med reisen dekkes.

  1. VELFERDSPERMISJONER

I forbindelse med dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i familien dekkes billettutgifter t/r misjonsområdet – hjemsted i Norge, eventuelt hjemsted på søknadstidspunktet. Som familie regnes ektefelle/registrert partner, samboer, barn, søsken, foreldre, besteforeldre og svigerforeldre.

I forbindelse med slike velferdsreiser til Norge tilstås inntil 1 ukes velferdspermisjon med lønn med evt. tillegg av en uke som fastsettes administrativt dersom den operative situasjonen tillater det. Reisedager kommer i tillegg.

  1. ETTERLØNN

Som kompensasjon for den manglende fritidsavvikling, beredskap og høy arbeidsbelastning i tjenestegjøringsperioden samt manglende mulighet for å forberede forhold etter avsluttet tjeneste, tilstås alt personell etterlønn tilsvarende en daglønn pr. 10. dag i henhold til egen lønnsinnplassering i hovedtariffavtalens lønnstabell A. Opptjeningsperioden for etterlønn er tjenestegjøringsperioden i utlandet. Etterlønnen innebærer ikke noen endringer i forhold til tidligere når det gjelder gjeninntredelse i ordinær stilling etter endt utenlandstjeneste.

  1. FAMILIETILLEGG

I misjonsområder som av mandatgiver defineres som familiemisjoner tilstås tjenestemenn med medfølgende ektefelle/registrert partner forhøyet utenlandstillegg tilsvarende 134% av utenlandstillegget for tjenestemenn uten medfølgende ektefelle/registrert partner. Det samme gjelder for tjenestemenn som er samboere hvis det i Folkeregisteret framgår at de to har hatt samme bolig de to siste årene, eller har felles barn og bolig.

For medfølgende barn tilstås barnetillegg inntil fylte 18 år.

Barnetillegget fastsettes etter satsene i "særavtale mellom Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene for tjenestegjøring ved stasjoner og NATO-staber i utlandet". Satser og regulering av disse følger av tilsvarende avtale som for utenrikstjenestens personell.

  1. SKOLEUTGIFTER

I misjonsområder som defineres som familiemisjoner kan skoleutgifter for medfølgende barn dekkes fra det kalenderåret barnet fyller 6 år t.o.m. fylte 19 år, dog slik at skoleutgifter dekkes ut det året barnet fyller 19 år. Utgifter utover videregående skole dekkes ikke. Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud med det de har krav på i Norge. Når denne intensjon ikke kan ivaretas ved offentlig skolegang på tjenestestedet, kan utgifter til nødvendig privat skolegang på tjenestestedet dekkes. Obligatoriske skolepenger ved skolegang på tjenestestedet dekkes med inntil kr. 100.000,- pr. barn pr. skoleår.

  1. FERIE

Ferie/feriegodtgjørelse opptjenes på vanlig måte. Opptjent ferie kan ikke avvikles i tjenestegjøringsperioden.

  1. IVERKSETTELSE/VARIGHET

Avtalen gjøres gjeldende fra 1.1.2000 og gjelder tom. 31.12.2001 og deretter for 1 år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med minst 3 måneders varsel."

Den praktiske oppfølgingen av avtalen i form av endrede godtgjørelser og ev. etterbetaling vil skje i brev til de berørte politidistrikter/særorgan.

Med hilsen

Catharina Svensson e.f.
underdirektør

Audun Sæden
rådgiver

VEDLEGG