Rundskriv G-82/00

Forlengelse av ordningen med flyttegodtgjørelse ved overtakelse av statsstilling i Finnmark

Rundskriv
G-82/00

Saksnr. 99/12811 PPO/P1 Bfe/kls

29.09.2000

[Politimestrene m.fl.]

Forlengelse av ordningen med flyttegodtgjørelse ved overtakelse av statsstilling i Finnmark (242)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har i brev av 5.7.2000 til bl.a. samtlige departementer opplyst at ordningen om at en ikke trenger forutgående tjenestetid i staten for å få dekket utgifter til flytting ved tiltredelse i statsstilling i Finnmark forlenges frem til 30.4.2005. Ordningen innebærer at ved eventuell ny flytting etter 3 års tjeneste kan ny flyttegodtgjørelse tilkjennes.

]

Med hilsen

Catharina Svensson e.f.
underdirektør

Bodhild Ferking
førstekonsulent