Rundskriv G-89/00

Endringer i 1. Forskrift av 25. januar 1963 nr. 9722 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon 2. Forskrift av 19. oktober 1984 nr. 1800 om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner

G-89/00

Politimestrene

Politiets særorganer

Sendes ut i A5 format
med fire hull

Nr.

Vår ref

Dato

xx/2000

00/10037 PJ-F BAH/

10. november 2000

Endringer i

  1. Forskrift av 25. januar 1963 nr. 9722 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon
  2. Forskrift av 19. oktober 1984 nr. 1800 om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner

1Endringer i våpenforskriften

Justisdepartementet har i dag foretatt følgende endringer i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon av 25. januar 1963 nr. 9722. Endringene er markert med kursiv.

1.1Endringer i våpenforskriften på bakgrunn av endringene i våpenloven pr. 5. juni 1998

1.1.1Med hjemmel i våpenlovens § 2 annet ledd, jf. §§ 16 og 20 endres våpenforskriften Del I litra B, punkt 2. Ellevte og tolvte ledd og nytt trettende ledd skal lyde:

" Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha lyddemper til registreringspliktige skytevåpen. Krav om politiets tillatelse gjelder ikke innehaver av gyldig våpenkort som ved å fremvise dette sammen med gyldig legitimasjon, kan erverve lyddemper, direkte fra forhandler eller tilvirker, til våpen oppført i våpenkortet. Krav om politiets tillatelse gjelder heller ikke innehaver av gyldig våpenkort som tilvirker lyddemper til eget bruk til våpen oppført i våpenkortet når vedkommende gir melding til politiet før tilvirkningen starter.

Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.

Forskriftens krav om politiets samtykke til å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler der gjenstanden(e) er ervervet før 1. januar 2000, må være oppfylt innen 1. juni 2000. "

1.1.2Med hjemmel i våpenloven § 5 annet ledd foretas følgende endringer i våpenforskriften Del I litra H, punkt 38:

Nytt første ledd skal lyde:

"Våpenlovens § 29 første ledd om 18 års aldersgrense gjelder også ved overlatelse av luft- og fjærvåpen."

Tidligere første ledd blir nytt annet ledd med følgende ordlyd:

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å eie eller inneha luft- og fjærvåpen (herunder luftvåpen drevet med gass) som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før 1. januar 2000.

Tidligere annet ledd blir nytt tredje ledd.

1.1.3Med hjemmel i våpenlovens § 2 annet ledd, jf. §§ 16 og 20 endres Del III litra B, punkt 2 med tilføyelse av nytt annet ledd som skal lyde:

"Krav om bevilling gjelder også for den som vil drive handel med lyddempere til registreringspliktige skytevåpen. "

1.1.4Med hjemmel i våpenloven § 2 annet ledd, jf. §§ 16 og 20 endres Del III litra E ved tilføyelse av et nytt punkt 21 a som skal lyde:

" Den som har bevilling til å drive handel med skytevåpen og våpendeler plikter å føre protokoll for salg av lyddempere i samsvar med de regler som gjelder for salg av ammunisjon, jf. pkt. 22."

1.1.5Med hjemmel i våpenloven § 2 annet ledd, jf. §§ 16 og 20 endres Del IV litra A punkt 1 annet ledd ved tilføyelse av nytt punkt c. Del IV litra A punkt 1 annet ledd skal lyde:

"Det kreves bevilling som nevnt i første ledd for tilvirkning til salg også av:

a)apparater for slakting, signalpistoler og andre innretninger for signalgivning og for rednings – og harpungeværer (lovens § 5 pkt. a),

b)Låskasser og piper til våpen som nevnt i a (lovens § 5 pkt. b),

c)Lyddempere til registreringspliktige skytevåpen."

1.1.6Med hjemmel i våpenloven § 27 a første ledd endres våpenforskriften Del VI litra B punkt 2b) som skal lyde:

  1. Overstiger antallet rifler og/eller hagler fire registreringspliktige våpen i husstanden, skal våpnene eller en vital del av våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd) eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå jfr. "Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap (1985)". Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent etter Norsk Standard NS 5089, INSTA 610 eller NS-EN 1143-1. Med vital del menes sluttstykke eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. I husstand med færre enn fem våpen må våpenet/våpnene eller en vital del av dette/disse oppbevares forsvarlig nedlåst.

1.2Endringer som følge av opprettelse av Politidirektoratet. Delegering av myndighet etter våpenloven med forskrifter med hjemmel i våpenloven § 31 første ledd, jf. kgl. res. av 25. januar 1963, del ii, nr. 17 punkt 16

Som følge av Stortingets vedtak om opprettelse av Politidirektoratet, legges nedennevnte myndighet etter våpenforskriften til direktoratet. Høring har vært ansett åpenbart unødvendig i det endringene kun er en oppfølgning av Stortingets vedtak om å opprette et politidirektorat, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd litra c.

1.2.1Våpenforskriften del I litra B punkt 4 skal lyde:

" 4) Det gis ikke tillatelse til å erverve og inneha hel eller halvautomatiske skytevåpen eller våpendeler av militær karakter. Politidirektoratet kan dispensere fra denne bestemmelsen. "

1.2.2Våpenforskriften del I litra B punkt 8 første til tredje ledd skal lyde:

" 8) Tillatelse til å erverve og inneha gevær eller hagle til instruksjons-, øvelses- eller konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør medlemsskap i skytterlag/-klubb eller idrettslag med skyttergruppe tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype. Programmet må være utarbeidet av skytterorganisasjonen.

Tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør 6 måneders aktivt medlemskap i skytterlag/-klubb tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik pistol eller revolver som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Søkerens skytterlag/-klubb må ha skyting med det omsøkte våpen på sitt program.

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til."

1.2.3Våpenforskriften del I litra B punkt 9A skal lyde

" 9a) Tillatelse til erverv av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlemmer av Norsk Våpenhistorisk Selskap eller annen våpenhistorisk forening godkjent av Politidirektoratet."

1.2.4Våpenforskriften del III litra A punkt 1 skal lyde:

" 1) Unntatt fra bevillingsplikten (lovens § 16 første ledd) er:

handel med apparater for slakting, signalpistoler og andre innretninger for signalgiving, rednings- og harpungeværer når de av Politidirektoratet finnes utelukkende egnet for det oppgitte formål."

1.2.5Våpenforskriften del IV litra A punkt 1 første ledd skal lyde:

" 1) Bevilling til å tilvirke skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i lovens §§ 1-3 for salg for så vidt ammunisjon ikke går inn under lov av 14. juni 1974 om eksplosive varer, gis av Politidirektoratet."

1.2.6Våpenforskriften del IV litra B punkt 2 skal lyde:

" 2) Den som vil ha bevilling av Politidirektoratet til å tilvirke skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som ikke går inn under lov om eksplosive varer, for salg, må:

a)ha fylt 21 år,

b)være edruelig og pålitelig og ikke av særlige grunner anses uskikket til å tilvirke skytevåpen m.v.

c)fylle de krav Politidirektoratet ellers måtte stille f.eks. til faglige kvalifikasjoner, bedriftens innretning og utstyr, tiltak mot tjuveri m.v."

1.2.7Våpenforskriften del IV litra C punkt 7 skal lyde:

" 7) Politimesteren avgir uttalelse som nevnt under punkt 6 og sender søknaden med vedlegg til Politidirektoratet til avgjørelse."

1.2.8Våpenforskriften del IV litra C punkt 8 første ledd skal lyde:

" 8)Politidirektoratet avgjør søknaden etter å ha innhentet uttalelse fra sakkyndige."

1.2.9Våpenforskriften del IV litra C punkt 9 første ledd skal lyde:

" 9) Innvilger Politidirektoratet søknaden, utsteder det bevilling til søkeren på særskilt dokument."

1.2.10Våpenforskriften del IV litra D punkt 11 første ledd skal lyde:

" 11) Den som etter bestemmelsene i § 20 i våpenloven av 9. juni 1961 eller forskriftenes punkt 1, tredje ledd, ikke behøver bevilling av Politidirektoratet for å tilvirke skytevåpen eller våpendeler for salg, må sende melding til Politidirektoratet."

1.2.11Våpenforskriften del IV litra D punkt 11 tredje ledd skal lyde:

" Politidirektoratet underretter politimesteren i det distrikt hvor bedriften ligger om meldingen og dens innhold."

1.2.12Våpenforskriften del IV litra F punkt 18 skal lyde:

" 18) Den som vil tilvirke skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som ikke går inn under lov om eksplosive varer til eget bruk, må ha politimesterens tillatelse etter bestemmelsene i lovens § 21, såframt han måtte hatt bevilling av Politidirektoratet om tilvirkingen skulle skje for salg m.v. (punkt 1)."

1.2.13Våpenforskriften del V litra A punkt 1 siste ledd skal lyde:

"Tiltak som treffes i medhold av foregående ledd skal ikke utgjøre et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult begrensning i samhandelen mellom medlemsstatene. Når politiet treffer slike tiltak skal disse umiddelbart meddeles Politidirektoratet."

1.2.14Våpenforskriften del V litra A punkt 9 siste ledd skal lyde:

" Politidirektoratet kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsene i foregående ledd."

1.2.15Våpenforskriften del VI litra C punkt 4 skal lyde:

" 4) Vedtak som er truffet av politimesteren etter bestemmelsene i våpenloven av 9. juni 1961 med utfyllende bestemmelser kan påklages til Politidirektoratet, jf. våpenloven § 30.

Politimesteren plikter overfor direktoratet å begrunne sin avgjørelse."

1.3Ikrafttredelse

Endringene her i våpenforskriften trer i kraft 1. januar 2001.

2Forskrift av 19. oktober 1984 nr. 1800 om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner

Som følge av Stortingets vedtak om opprettelse av Politidirektoratet, legges myndighet til å avgjøre klagesaker etter forskriften til direktoratet. Høring har også her vært ansett åpenbart unødvendig i det endringene kun er en oppfølgning av Stortingets vedtak om å opprette et politidirektorat, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd litra c.

Forskrift av 19. oktober 1984 nr. 1800 om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner skal lyde:

"Etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3 § 2 nr. 40, jfr. § 5, jfr. kgl.res. av 24. januar 1964, avgjør Justisdepartementet søknader fra skytterlag tilsluttet Det frivillige skyttervesen om samtykke til ekspropriasjon til skytebanegrunn.

Justisdepartementet har bestemt av myndigheten delegeres videre til fylkesmannen med virkning fra 1. januar 1985.

Politidirektoratet er klageinstans over fylkesmannens avgjørelser i disse saker."

Endringen i forskriften her trer i kraft 1. januar 2001.

Med hilsen

Magnar Aukrust
avdelingsdirektør

Steinar Talgø
underdirektør

Saksbehandler:
Bjørn Arne Helland
politiinspektør