Rundskriv G-9/00

Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker

Rundskriv G-9/00
Dato: 15.02.00
Saksnr: 00/1097 A-AK HSK/asy

Til:
Fylkesmennene
Domstolene
Advokatene

Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker

Spørsmål om fri rettshjelp i saker om oppholdstillatelse behandles etter rettshjelploven § 13 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 42 tredje ledd tredje punktum. I rundskriv G-73/96 uttales at det føres en restriktiv praksis med hensyn til å yte fritt rettsråd i slike saker.

Ved søknad om fornyelse av oppholdstillatelse er det behov for en liberalisering av praksis.

Utenlandske kvinners situasjon ved samlivsbrudd vil kunne være svært vanskelig. Dette vil særlig gjelde der kvinner som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter ved å returnere til hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forhold der, eller der kvinner eller eventuelle barn er blitt mishandlet i samlivsforholdet. I sistnevnte tilfelle skal en fornyelse av oppholdstillatelsen innvilges og kvinnens egen forklaring vil legges til grunn i forhold til utlendingsmyndighetene, med mindre det foreligger klare holdepunkter for å anta at denne ikke er riktig. Det vil således regelmessig ikke være nødvendig med advokatbistand i disse sakene før det eventuelt foreligger et avslag på en søknad om fornyet oppholdstillatelse.

Mot denne bakgrunn finner departementet grunn til å endre retningslinjene for innvilgelse av fritt rettsråd i saker der kvinner søker om fornyelse av oppholdstillatelse p.g.a. samlivsbrudd, når grunnlaget for oppholdstillatelsen var ekteskap eller samboerforhold. Det skal derfor føres en liberal praksis i disse sakene dersom kvinnen hevder at hun ved retur til hjemlandet vil få urimelige vanskeligheter grunnet de sosiale og kulturelle forhold der, eller dersom kvinnen eller eventuelle barn er blitt mishandlet i samlivsforholdet. Søknader om fornyet oppholdstillatelse etter samlivsbrudd på grunn av påstander om mishandling vil imidlertid som hovedregel bli innvilget, og det skulle derfor i alminnelighet ikke være behov for advokatbistand unntatt ved eventuell klage. I sistnevnte tilfelle bør fritt rettsråd innvilges.

Etter fullmakt

Jan Gotaas
avdelingsdirektør

Håvard Skallerud
førstekonsulent