Rundskriv H-01/03

Statsbudsjettet 2003 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2003 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak.

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn


Nr.

Vår ref

Dato

H-1/03

02/6776

08.01.2003


Statsbudsjettet 2003 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Dette rundskrivet informerer om konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets vedtak om statsbudsjettet 2003. Rundskrivet omhandler i hovedsak endringer i forhold til regjeringens forslag i St.prp. nr 1.

I vedlegg 1 vises kommunevis fordeling av rammetilskuddet i 2003. Endringer foretatt etter at St.prp. nr 1 ble lagt fram framgår.

Kap. 571, post 68 Forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd inngår ikke i vedlegg 1. Informasjon om den endelige fordelingen av disse midlene for 2003 vil bli sendt de aktuelle kommunene i januar 2003.

I vedlegg 2 vises fylkeskommunevis fordeling av rammetilskuddet i 2003. Endringer foretatt etter at St.prp. nr 1 ble lagt fram framgår.

Vedlegg 3 er en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren i 2003 (øremerkede tilskudd og rammetilskudd).

Inntektsrammen

I St.prp. nr 1 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter i 2003 på 2,6 mrd. kr eller vel 1^1 pst. Veksten var regnet fra inntektsnivået i 2002 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2002.

Stortingets budsjettvedtak innebærer at inntektsrammen øker med 1 mrd. kr ut over regjeringens forslag, fordelt med om lag 713 mill. kr i økte skatteinntekter og 287 mill. kr i økt barnehagetilskudd.

Skatteinntekter/skattøren 2003

Økningen i skatteinntekter anslås fordelt med om lag 617 mill. kr til kommunene og om lag 96 mill. kr til fylkeskommunene.

Stortinget vedtok følgende skattører for 2003:

Kommunene 13,0 pst (i 2002 : 12,4 pst)
Fylkeskommunene 3,24 pst. (i 2002 : 1,9 pst)

I brev 4.11.02 til Stortingets finanskomite varslet finansministeren at ny informasjon peker i retning av nedjustering av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2002 med om lag 1 mrd. kr i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2003. I brevet ble det videre sagt at dette isolert sett kan trekke i retning av at de kommunale skatteinntektene i 2003 blir lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2003. Det ble imidlertid pekt på at skatteinntektene også påvirkes av andre usikre forhold.

Departementet vil understreke at skatteanslaget for 2003 i Nasjonalbudsjettet ikke er endret, ut over den økningen på 713 mill. kr som følger av Stortingets vedtak. Skatteanslaget er imidlertid usikkert. I brevet til finanskomiteen av 4.11.02 ble det sagt at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2003 vil komme tilbake med en vurdering av om opplegget for kommuneøkonomien i 2003 bør justeres i lys av oppdaterte skatteanslag. Ved behandlingen av statsbudsjettet vedtok Stortinget følgende:

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med en vurdering av rammene for kommunesektoren i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2003, når prognosene for skatteinntektene foreligger.

Barnehager

Stortinget vedtok en økning i statstilskudd til barnehager på 287 mill. kr sammenliknet med regjeringens forslag. Økningen er fordelt med 280 mill. kr i økt driftstilskudd (kap. 856 post 60) og 7 mill. kr i økt stimuleringstilskudd (kap. 856 post 61).

Leirskoler

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003 var det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring foreslått innlemmet i rammetilskuddet. Videre var midler til å dekke elevenes egenandeler lagt inn i rammetilskuddet. Ved stortingsbehandlingen av statsbudsjettet ble det vedtatt at leirskoler skal finansieres gjennom øremerket tilskudd. Som følge av vedtaket er kommunenes innbyggertilskudd (kap. 571, post 60) redusert med 94,9 mill. kr i forhold til regjeringens forslag. Reduksjonen er gjort som følger:

Innbyggertilskuddet reduseres med 32,4 mill. kr som følge av at innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring reverseres. Midlene trekkes ut av rammetilskuddet på samme måte som de ble lagt inn: 24,998 mill. kr trekkes ut etter den initielle fordelingen som er vist i kol. 2 i tabell B i Grønt hefte for 2003, mens 7,402 mill. kr trekkes ut etter kostnadsnøkkelen. Virkningen for den enkelte kommune er vist i kolonne 2 i vedlegg 1.

Innbyggertilskuddet reduseres med 62,5 mill. kr som følge av at midlene til å dekke elevenes egenandeler trekkes ut av rammetilskuddet. Midlene ble lagt inn i rammetilskuddet etter kostnadsnøkkelen, og trekkes derfor ut igjen av rammetilskuddet etter kostnadsnøkkelen. Virkningen for den enkelte kommune er vist i kolonne 3 i vedlegg 1.

Midlene er lagt inn med hhv. 90,3 mill. kr på øremerket post (kap. 221 post 66) og 4,6 mill. kr i forsøket med rammefinansiering av øremerkede tilskudd (kap. 571 post 68).

Skoleanlegg

Lånerammen i 2003 for opprusting av skoleanlegg settes til 2 mrd. kr (1 mrd. kr høyere enn regjeringens forslag). Som følge av dette økes rentekompensasjonen med 32 mill. kr ut over regjeringens forslag (kap. 582 post 60).

Storbytilskudd

Regjeringens foreslo i statsbudsjettet å fordele storbytilskuddet på 70 mill. kr mellom

Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen og Fredrikstad. Ved stortingsbehandlingen av statsbudsjettet ble det vedtatt at Skien også skal tildeles storbytilskudd, innenfor regjeringens foreslåtte ramme for storbytilskuddet. Dette medfører at tilskuddet blir fordelt på følgende måte i 2003:

Bergen 20,33 mill. kr
Trondheim 13,20 mill. kr
Stavanger 9,56 mill. kr
Kristiansand 6,45 mill. kr
Fredrikstad 5,97 mill. kr
Tromsø 5,28 mill. kr
Drammen 4,87 mill. kr
Skien 4,35 mill. kr

Tilskuddet er fordelt mellom kommunene med likt beløp i kr pr innbygger.

Sykehusoppgjøret for Nord-Trøndelag og Østfold fylkeskommune

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å tildele Østfold og Nord-Trøndelag fylkeskommune henholdsvis 20 og 10 mill. kr i økt skjønnstilskudd som kompensasjon for at de har brukt kraftinntekter til å finansiere sykehussektoren (kap. 572, post 64). Ved stortingsbehandlingen ble det vedtatt at Nord-Trøndelag skal tildeles 20 mill. kr i økt skjønnstilskudd, mens Østfold skal tildeles 10 mill. kr. Dette medfører at skjønnstilskuddet til Østfold fylkeskommune reduseres med 10 mill. kr i forhold til regjeringens forslag, mens skjønnstilskuddet til Nord-Trøndelag fylkeskommune økes med 10 mill. kr (jf vedlegg 2).

Korreksjon i innbyggertilskuddet til Os kommune i Hordaland og Os kommune i Hedmark

Som følge av oppretting av en feil i kriteriedata til inntektssystemet for 2003 er rammetilskuddet til Os kommune i Hordaland redusert med 540 900 kr, mens rammetilskuddet til Os kommune i Hedmark er økt med 540 900 kr.

Inntektsutjevnende tilskudd (regnskapsmessig føring)

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er utbetalt eller ikke når regnskapet avsluttes.

Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november og desember 2002), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar og februar 2003). På bilagene som (fylkes)kommunene mottar i januar og februar vil det inntektsutjevnende tilskuddet være merket inntektsutjevning 2002.

Det inntektsutjevnende tilskuddet for 2002 vil være ferdig beregnet 21. januar 2003. Departementet vil da legge ut tallene på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

Datoer for utbetaling av rammetilskudd 2003

Rammetilskudd vil være på mottakers konto på følgende dager:

03.01, 05.02, 05.03, 04.04, 05.05, 05.06, 04.07, 05.09, 03.10, 05.11. På de 7 datoene som er uthevet, vil rammetilskuddet inkludere inntektsutjevnende tilskudd. På bilagene som (fylkes)kommunene mottar, står det enkelte tilskudd på kapittel 571/572 oppført.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver

Vedlegg 1 Rammetilskudd til kommunene Excel-format
Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommunene Excel-format
Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren Excel-format

Kopi m/vedlegg:
Kommunenes Sentralforbund
Finansdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet