Rundskriv KSF 5/2002

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

KSF 5/2002
Jnr.: 95/1710 D ET/AsH
Dato: 18.12.2002

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Det er i budsjettet for 2003 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,5 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle dagpengesatsen vil bli hevet med kr. 2,- og stønadssatsen med kr. 1,- pr. dag f.o.m. 01.01.2003.

Regler om dagpenger er gitt i straffegjennomføringsloven § 19, forskriften § 3-13 og retningslinjene pkt. 3.17 om dagpenger, herunder prinsippene for utbetaling.

Satsene for dagpenger er:

1.

ORDINÆR DAGPENGESATS:
Arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten.
Lik sats for hverdager og helgedager.

kr. 48,-

2.

SPESIELLE UNNTAK:
Ekstra tillegg for særlig viktig arbeid utover ordinær dagpengesats.

inntil kr. 20,-

3.

STØNADSPENGER:
Stønadspenger skal gis i de tilfeller som fremkommer av forskriften § 3-13 og retningslinjene pkt. 3.17 om dagpenger.

kr. 32,-

Midler til utbetaling ved løslatelse.

Innsatte bør oppfordres til å avsette en viss andel av dagpengene for utbetaling ved løslatelse. Se for øvrig retningslinjene pkt. 3.45.1 om forberedelse til løslatelse fra fengselsraff.

Skogsforlegningen

godtgjøres som tidligere.

Dette rundskriv trer i kraft 1.1. 2003. Fra samme tidspunkt oppheves rundskriv Fst 3/01.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Unni Gunnes
underdirektør

Saksbehandler:
Erika Tonna
rådgiver