Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv N-4/2017 - reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for hva ruteplan for personruter skal angi og hvordan disse skal offentliggjøres, jf. yrkestransportforskriften § 28 tredje ledd.

Les rundskrivet (pdf)

Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

REVIDERTE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM YRKESTRANSPORT MED MOTORVOGN ELLER FARTØY (YRKESTRANSPORTFORSKRIFTEN) FOR OFFENTLIGGJØRING AV RUTEOPPLYSNINGER FOR PERSONTRANPORT

Dette rundskrivet kommer til erstatning for Rundskriv N-2/2013. 

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for hva ruteplan for personruter skal angi og hvordan disse skal offentliggjøres, jf. yrkestransportforskriften § 28 tredje ledd.

Retningslinjene fremgår av dokumentet Nasjonale rutedata – rammer og informasjonselementer, utgitt av Vegdirektoratet. Oppdaterte retningslinjer fremgår av Håndbok N801 Nasjonale rutedata – rammer og informasjonselementer (se www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker, som er en revidert versjon av den tidligere Håndbok V820. Retningslinjene ble innført fra 01.02.2017, med krav om innsending av data på nytt format fra 1. juli 2017.

1. Datainnsamling og overføring  - ansvarlige enheter

Statens initiativer knyttet til reiseplanlegging og billettering er nå samordnet i et statlig heleid selskap, Entur AS, jf. Prop. 126 S (2015–2016) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane og Innst. 406 S (2015–2016). Tidligere ble mesteparten av den praktiske forvaltningen av kunngjøringsplikten i henhold til yrkestransportforskriften og vedtatte retningslinjer ivaretatt av Norsk Reiseinformasjon. I forbindelse med samordningen er oppgavene overført til Entur. I tillegg til oppgaver innen reiseplanlegging og elektronisk billettering, skal Entur også ivareta oppgaver knyttet til salg og billettering for jernbane.

I forbindelse med at statens initiativer er samordnet i ett selskap, har Samferdselsdepartementet også samordnet ansvaret for videreutvikling av retningslinjer og statens kjøp av tjenester i ett direktorat. Fra 1. april 2017 forvaltes håndbøkene om nasjonale rutedata og elektronisk billettering (N801 og V821) av Jernbanedirektoratet. Øvrige forvaltningsoppgaver knyttet til reiseplanlegging og elektronisk billettering som tidligere har vært ivaretatt av Statens vegvesen Vegdirektoratet er også overført til Jernbanedirektoratet. Inntil Jernbanedirektoratet har etablert plattform for publisering vil håndbøkene fortsatt være tilgjengelige på Statens vegvesens hjemmesider. 

2. Kort om endringene i retningslinjene

2.1 Standard leveringsformat for dataoverføring og nye systemer for håndtering av data

I Håndbok N801 stilles det krav om at stoppesteddata og rutedata oversendes på et felles teknisk format, CEN-formatet NeTEx (CEN/TS 16614), i henhold til en beskrevet norsk profil for formatet (Håndbok N801 vedlegg A). Det henvises til disse dokumentene for detaljert oversikt over hvilke data som skal leveres og krav til disse.

Det nye tekniske formatet dekker alle datatyper, og det blir ikke lenger nødvendig å vedlikeholde og videreutvikle flere forskjellige tekniske formater. I dag leveres data på flere forskjellige tekniske formater. Dette medfører ineffektive prosesser med manuell behandling av innsamlede data, med fare for data med feil og dårlig kvalitet. Dagens forskjellige formater er heller ikke rike nok til å omfatte tilgjengelighetsdata. Dette løses i det nye formatet. 

Ved innføring av det nye formatet vil også prosessene for publisering av innsamlede data automatiseres, og det vil etableres felles løsninger som reduserer behovet for lokale løsninger. Samtidig legger bruken av internasjonale standarder til rette for at partene enklere kan modernisere eksisterende systemer og automatisere egne prosesser knyttet til planlegging og innlevering av påkrevde data, noe som også vil medføre bedre informasjon til publikum. Innsamlede data vil bli gjort åpent tilgjengelig gjennom Entur AS. Ved forbedret kvalitet på data og prosesser og tilgjengeliggjøring legges det dermed til rette for at tredjeparter lettere kan nyttiggjøre seg data og skape nye og innovative tjenester for publikum.

Tilsvarende skal SIRI-formatet benyttes for overlevering av sanntidsdata fra de aktører som har sanntidssystemer. Det stilles i nåværende løsning ikke krav til at operatører skal implementere systemer for sanntids- og avviksinformasjon, men alle dataleverandører med sanntidssystem i bruk pålegges å sende inn disse dataene til det nasjonale selskapet. Håndboken vil i løpet av kort tid også bli utvidet med norsk profil for SIRI-formatet. Dette inkluderer endringer i ruter og tidtabeller etter at fristen for normal innlevering av data har gått ut. I første omgang omfatter pålegget å sende inn sanntids- og avviksdata fra allerede implementerte systemer. På sikt er det sterk oppfordring om at alle operatører innfører sanntidssystem der det er relevant.

2.2 Utvidelse av datagrunnlaget

Datainnsamling og overføring til Nasjonal rutedatabase er tilrettelagt for også å inkludere informasjon om universell utforming. Dette for at alle brukere skal kunne benytte seg av lokale og nasjonale reiseplanleggingstjenester på likt grunnlag. 

Datagrunnlaget skal utvides på sikt. Den planlagte utvidelsen omfatter tilleggsinformasjon som skal innhentes om infrastruktur og drift som gjør det mulig for bl.a. rullestolbrukere å dra nytte av reiseplanleggingstjenestene. Videre er det planlagt at datagrunnlaget utvides til å omfatte produkt- og prisdata, slik at pris kan integreres i reiseplanleggingstjenester, og billettkjøp integrert i reiseplanlegger muliggjøres. Arbeidet startes i 2017 og vil skje i forbindelse med revisjon av Håndbok V821 Elektronisk billettering.

2.3 Tidsfrister for levering av data

Tidsfristene for overføring av rutedata tar utgangspunkt i brukernes og reiselivsnæringens behov for reiseplanlegging. Dataene skal til enhver tid være oppdaterte. Det er et krav at man skal kunne søke på rutedata i minimum 120 dager frem i tid. Dette er ikke til hinder for å korrigere data innenfor 120 dager dersom det skulle være nødvendig, men dataleverandørene anmodes om å tilpasse sine planleggingsprosesser slik at rutegrunnlaget synliggjøres for publikum så tidlig som mulig.

Sanntids- og avviksdata leveres gjennom egne kontinuerlige datastrømmer for de partene som har slike systemer.

2.5 Gjennomføring

Det forutsettes at data leveres i henhold til frister angitt i dette rundskrivet og krav som beskrevet i Håndbok N801. Alle data skal være levert i tide slik at Nasjonal rutedatabase fungerer operativt for reiseplanleggingsformål til enhver tid. Dataene skal være offentlig tilgjengelige.

Ved eventuelle fravik fra kravene, skal det sendes søknad til Jernbanedirektoratet med plan for når og hvordan data kan leveres i henhold til krav. Søknad håndteres separat for den enkelte aktør.

3. Eventuell innføring av sanksjoner

Samferdselsdepartementet vurderer nærmere hvorvidt det kan være behov for å innføre sanksjoner ved manglende overholdelse av kunngjøringsplikten.