Rundskriv om endring i forskrift om valg til Sametinget – Om underretning til velgere som bare kan avgi forhåndsstemme til sametingsvalget

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt nytt annet ledd i § 39 a i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget. Endringen ble kunngjort og trådte i kraft 19. desember 2012.

I forskriften § 39 a er det i nytt annet ledd inntatt en bestemmelse om at samevalgstyret i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, før forhåndsstemmegivningen starter, skal underrette velgerne om at de bare kan stemme til sametingsvalget i perioden for forhåndstemmegivningen. Underretningen skal være skriftlig og skal kun innholde opplysninger om hjemmelen for at velgeren bare kan stemme på forhånd, hvilken kommune velgeren er manntallsført i, perioden for forhåndsstemmegivningen, på hvilke steder det mottas forhåndsstemmer i kommunen, muligheten for å avgi stemme på forhånd i andre kommuner og adgangen til å stemme fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget finnes på www.lovdata.no.

Dette rundskrivet i norsk og samisk versjon finnes på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider www.regjeringen.no/fad og Sametingets nettsider www.samediggi.no.

Bakgrunn
Ifølge sameloven § 2-3 tredje ledd kan velgere som er innført i Sametingets valgmanntall i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, kun avgi forhåndsstemme ved sametingsvalget. Ved avgjørelsen om hvilke kommuner ordningen gjelder for, skal Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn, jf. forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget § 39 a første ledd.

Samisk valgforskningsprogram (2008–2011) har for sametingsvalget i 2009 dokumentert en betydelig nedgang i valgdeltakelsen i de valgkretsene som har stor andel av kommuner hvor det bare kunne forhåndsstemmes. Det konkluderes med at en sannsynlig medvirkende årsak til nedgangen var at velgere oppdaget for sent at de bare kunne forhåndsstemme. Forskriften § 39 a nytt annet ledd har til hensikt å øke valgdeltakelsen i kommuner hvor velgerne bare kan stemme på forhånd.

Det kom fram i høringsrunden at de økonomiske og administrative konsekvensene er ubetydelige for de kommunene dette gjelder.

Endring i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget
§ 39 a nytt annet ledd lyder:

(2) I kommuner med færre enn 30 manntallsførte, jf. første ledd annet punktum, skal samevalgstyret før forhåndsstemmegivningen starter underrette velgerne om at de bare kan stemme til sametingsvalget i perioden for forhåndsstemmegivningen. Underretningen skal være skriftlig og skal bare inneholde opplysninger om

a) hjemmelen for at velgeren kun kan stemme på forhånd,

b) i hvilken kommune velgeren er manntallsført,

c) perioden for forhåndsstemmegivningen,

d) på hvilke steder det mottas forhåndsstemmer i kommunen,

e) muligheten for å avgi stemme på forhånd i andre kommuner, og

f) adgangen til å stemme fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

 

Med hilsen

 

Kristin Ryan
Eirik Larsen

avdelingsdirektør

rådgiver