Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert 19. februar 2021 og justert i tråd med endringer i covid-19-forskriften.

Rundskrivets formål er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. Departementet gjør i rundskrivet rede for de rettslige rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes. Rundskrivet gir også veiledning om hvordan kommunale vedtak kan utformes.

 

Rundskriv kommunale smitteverntiltak - februar.pdf