Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år

Q-13/2011

Formålet med dette rundskrivet er å gi en oversikt over de rettslige endringer som har funnet sted siden rundskrivet «Barnevernloven § 1-3 – tiltak for ungdom over 18 år» av 1. juli 2003 ble utgitt, og skal således erstatte rundskrivet fra 2003.

Rundskrivet fra 2003 ble utgitt i samarbeid mellom daværende Barne- og familiedepartement og daværende Sosialdepartement. Siden rundskrivet ble utgitt, har det vært foretatt endringer i sosiallovgivningen ved at det er vedtatt ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 13. desember 2009 nr. 131.

Loven trådte i kraft 1. januar 2010. Loven samler bestemmelsene om de kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret i egen lov. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal utarbeide nytt rundskriv til loven som vil ha spesielt fokus på barn og unge.

De resterende kommunale sosiale tjenestene skal inngå i en egen lov om kommunale helse - og omsorgstjenester som er under utarbeidelse.

Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år.pdf