Rundskriv V-10-03

Tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2004 (20.06.2003)Til kommuner og fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

V-10/2003

2003/01775 ID/ID1 mro

20.06.2003

Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2004

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidlene til:

 • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • Nærmiljøanlegg
 • Anlegg for friluftsliv i fjellet

Søknadsmatriell

Søkerhefter og søknadsskjemaer fåes ved henvendelse til fylkeskulturetatene eller Statens Forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltningen (Faks: 22 24 27 86 eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no).

Følgende søkerhefter og søknadsskjemaer skal benyttes:

 • Anlegg for idrett og fysisk aktivitetSøkerhefte V-0827 og søknadsskjema V-0079
 • Nærmiljøanlegg Søkerhefte V-0873 og søknadsskjema V-0081
 • Nærmiljøanlegg, forenklet ordningSøknadsskjema V-0902
 • Anlegg for friluftsliv i fjellet, se s. 7.

Søknadsprosedyre:

Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.

Fylkeskommunen skal ha søknadene med kommunens prioritering innen 15. januar.

Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader innen 15. mars.

Rammetilskuddene for tilskuddspostene blir meddelt fylkeskommunen innen 1. mai.

Fylkeskommunen fordeler rammetilskuddene for tilskuddspostene, og sender melding til departementet innen 1. juli.

Alle bestemmelser som knytter seg til tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er tatt inn i heftet V-0732 "Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknaden fremmes gjennom den kommune hvor anlegget skal ligge. Fornyet søknad skrives også på søknadsskjema, men det kan henvises til tidligere innsendte vedlegg der disse er dekkende.

Hvem kan søke?
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av Kultur- og kirkedepartementet. Det vil bli tillagt vekt om idretten og/eller det offentlige er med på eiersiden. For andelslag og aksjeselskap må vedtektene inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Kostnadskrevende anlegg

Departementet vil presisere at dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker på store kostnadskrevende anlegg (investerings- og driftsmessig), kreves det grundige planer for både finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, skal søknaden ikke imøtekommes. Det vil bli stilt særskilte krav til spesielle anleggstyper og søknader med høy søknadssum med hensyn til kommunens og fylkeskommunens engasjement. Det vises for øvrig viser til V-0732.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig aktivitet. Anlegget skal ikke danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere.

Generelle vilkår for tilskudd fra spillemidlene

 1. Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år etter ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis, eller for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

  Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40-årsperioden skal ikke skje, med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Kultur- og kirkedepartementet. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere Kultur- og kirkedepartementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Kultur- og kirkedepartementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen for mislighold, jf. punkt 6, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra Kultur- og kirkedepartementet for en forlenget stengning.

  Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere Kultur- og kirkedepartementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.
 2. Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. For øvrig skal anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.

  Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter som det er bestemt til bruk for. Anleggseier må i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.
 3. Salg eller deling av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kultur- og kirkedepartementet.

  Overføring av driften av anlegget til andre enn tilskuddsmottaker skal ikke skje uten Kultur- og kirkedepartementets skriftlige forhåndssamtykke.

  Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegget som ikke er omfattet av finansieringsplanen, krever forhåndssamtykke av Kultur- og kirkedepartementet.
 4. Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet.
 5. Ved delutbetaling av tilskuddsbeløp plikter anleggseier å ferdigstille anlegget innen den fastlagte tidsplan.
 6. Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår misligholdes, kan Kultur- og kirkedepartementet kreve tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 8 % renter i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at Kultur- og kirkedepartementet fremsetter skriftlig krav. Dersom anleggseier ikke betaler innen den satte tidsfrist, kan Kultur- og kirkedepartementet kreve tvangssalg av anlegget ihht. tinglyst pantobligasjon.

  Som mislighold regnes alltid at anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning.
 7. Til sikkerhet for et eventuelt krav om tilbakebetaling utstedes en pantobligasjon i anlegget til fordel for Kultur- og kirkedepartementet, pålydende tilskuddsbeløpet. Kostnadene ved tinglysning av obligasjonen bæres av tilskuddsmottaker. Dette vilkåret gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner. Obligasjonen skal ha beste prioritet etter de långivere som er inkludert i den godkjente finansieringsplan av anlegget, jf. pkt. 3 samt vedlegg 3 til søknad om tilskudd av spillemidlene. Anlegg som mottar tilskuddsbeløp lik eller under hovedsatsene, p.t. kr 700 000, fritas for plikten til å utstede pantobligasjon. Fritaket gjelder ikke dersom anlegget over tid mottar tilskudd som til sammen overstiger hovedsatsen, eller dersom flere enheter eller deler av et anlegg enten til sammen og/eller over tid mottar tilskudd som overstiger hovedsatsen.

Nord-norge tillegg og Graderte tilskuddssatser

Det vises til V-0732. Nord-Norgetillegg framgår av pkt. 3.2.4. Graderte tilskuddssatser framgår av vedlegg 3 og 4.

Forhåndsgodkjenning av planer

Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd skal være forhåndsgodkjent av Kultur- og kirkedepartementet eller den det bemyndiger. Se V-0732, kap. 3.

Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg

Tilskuddssatsen er 50% av kostnaden, begrenset oppad til maksimum kr 200 000. jfr V-732.

Fylkeskommunen disponerer midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. For mer informasjon kontakt fylkeskommunen.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Definisjon

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Tilskudd

Forutsetningen for å gi tilskudd til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg er at tiltaket gir bedre forhold for idrettsutøvelse, og at ombyggingen ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

Som hovedregel ytes tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering.

Generelle bestemmelser

 • Anlegget må være prioritert i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport, som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget.
 • Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse.
 • Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
 • Grunnlaget for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner, og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
 • Forhold som skyldes feil ved planlegging og/eller utførelse, eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd.
 • Planer for rehabilitering av anlegg som etter gjeldende bestemmelser skal forhåndsgodkjennes i departementet som nyanlegg, skal sendes departementet til behandling.

Kriss – årlig oppdatering

Fullstendig oppdatering av KRISS, Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader, innen den frist fylkeskommunen har satt, vil være et krav for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

Tilskudd av spillemidlene til anlegg for friluftsliv i fjellet


HVA KAN DET SØKES OM TILSKUDD TIL:

Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygg og anlegg for fysisk aktivitet i fjellet i tilknytning til rutenett, samt til opparbeiding av stier og løyper.

HVEM KAN SØKE:

Foreninger som er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) kan søke om tilskudd. Foreninger med tilsvarende formål som DNT kan også søke.

SØKNADSSKJEMA:

V-0829/B fåes ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo, eller på tlf. 22 82 28 00.

SØKNADSPROSEDYRE:

Søknad om tilskudd sendes Den Norske Turistforening innen den frist DNT har fastsatt.

DNT prioriterer søknadene. DNTs innstilling sendes, sammen med søknadene, via Direktoratet for Naturforvaltning til Kultur- og kirkedepartementet innen fastsatt frist.

Kultur- og kirkedepartementet vedtar fordeling av midlene og sender melding om vedtak til søkeren, med gjenpart til DNT.

Råd og veiledning for tilskuddsordningene

Råd og veiledning om tilskuddsordningene gis av kommunen, fylkeskommunen eller Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen.

For tilskuddsordningen "Anlegg for friluftsliv i fjellet" gis informasjon av Den Norske Turistforening. Råd og veiledning kan også innhentes fra Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen.

Med hilsen

Paul Glomsaker e.f.
ekspedisjonssjef


Rigmor Duun Grande
avdelingsdirektørKopi: Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Kommunerevisjonene
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Den Norske Turistforening
Norges Velforbund