Rundskriv V-10N/2001

Namn på statsorgan med ulik namneform på nynorsk og bokmål (Erstattar V-4/2001)

Alle departement

 
 

Vår ref

Dato

Nr.V-10/2001

1999/4291 KU/KU3 IE:ksl

19.09.2001

 

Namn på statsorgan med ulik namneform på nynorsk og bokmål

Det er fastsett i § 4 i forskriftene til mållova at statsorgan skal ha namneformer både på bokmål og nynorsk dersom det ikkje høver med eit felles namn i dei to målformene. Namneformene blir fastsette av departementa i samråd med vedkomande statsorgan. Kulturdepartementet har i samråd med Norsk språkråd tilsyn med at namna følgjer gjeldande rettskriving (læreboknormalen).

Rundskrivet byggjer på ein tidlegare versjon frå 1993. Det har vore mange endringar på desse åra, og på grunnlag av dei nye opplysningane vi har fått inn frå fagdepartementa, er det laga ei oppdatert liste. Dette rundskrivet, V-10/2001, kjem i staden for V-4/2001, som vart sendt ut tidlegare i år, men som inneheldt enkelte feil.

Dette nye rundskrivet er å finne på Kulturdepartementet sine sider på ODIN, jf. http:// odin.dep.no/kd/norsk/regelverk/rundskriv/

Med helsing

Kjell Myhren e.f.
ekspedisjonssjef

   
   

Alf Modvar
avdelingsdirektør

Nynorsk- og bokmålsnamn på ulike statsorgan m.m.

Nynorsk

Bokmål

Høgsterett

Høyesterett

Høgsteretts kjæremålsutval

Høyesteretts kjæremålsutvalg

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige

Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige

Stortingsadministrasjonen

Stortingets administrasjon

Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

   

Departementa

Departementene

Det kongelege ...departement

Det kongelige ...departement

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet

   

Ytre etat, oppført etter departement

   

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statens forvaltningsteneste

Statens forvaltningstjeneste

Slottsforvaltninga

Slottsforvaltningen

Noregs statskalender

Norges statskalender

Entra eigedom AS

Entra eiendom AS

   

Barne- og familiedepartementet

Barneombodet

Barneombudet

Forbrukarombodet

Forbrukerombudet

Forbrukarrådet

Forbrukerrådet

Likestillingsombodet

Likestillingsombudet

Statens institutt for forbruksforsking

Statens institutt for forbruksforskning

Marknadsrådet

Markedsrådet

Forbrukarkontoret i ...

Forbrukerkontoret i ....

Forbrukartvistutvalet

Forbrukertvistutvalget

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

Stiftinga Miljømerking i Noreg

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Fordelingsutvalet for ungdomsmidlane

Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene

   

Finansdepartementet

Skattefuten i ...

Skattefogden i ...

Tollverket

Tollvesenet

Noregs Bank

Norges Bank

Sentralskattekontoret for utanlandssaker

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Statens innkrevjingssentral

Statens innkrevingssentral

   

Fiskeridepartementet

Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet

Eksportutvalet for fisk

Eksportutvalget for fisk

Garantikassa for fiskarar

Garantikassen for fiskere

Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforsking

Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning

Fiskerinæringas Felles Kompetansestyre

Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre

   

Forsvarsdepartementet

Forsvarets bustadteneste

Forsvarets boligtjeneste

Forsvarets bygningsteneste

Forsvarets bygningstjeneste

Forsvarets forskingsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets militærgeografiske teneste

Forsvarets militærgeografiske tjeneste

Forsvarets tele- og datateneste

Forsvarets tele- og datatjeneste

Institutt for forsvarsstudium

Institutt for forsvarsstudier

Forsvarets skole i E- og S-teneste

Forsvarets skole i E- og S-tjeneste

Forsvarskommando Nord-Noreg

Forsvarskommando Nord-Norge

Forsvarskommando Sør-Noreg

Forsvarskommando Sør-Norge

   

Justisdepartementet

Direktoratet for sivil beredskap

Direktoratet for sivilt beredskap

Politiets datateneste

Politiets datatjeneste

Politiets materiellteneste

Politiets materielltjeneste

Kriminalomsorg i fridom

Kriminalomsorg i frihet

Forskolen for sivile tenestepliktige

Forskolen for sivile tjenestepliktige

Det særskilde etterforskingsorganet for politiet

Det særskilte etterforskningsorganet for politiet

IT-tenesta for kriminalomsorga

Kriminalomsorgens IT-tjeneste

Industriteneste AS

Industritjeneste AS

Norsk eigedomsinformasjon AS

Norsk eiendomsinformasjon AS

Siviltenesteadministrasjonen, Dillingøy

Siviltjenesteadministrasjonen, Dillingøy

Siviltenesteadministrasjonen, Hustad

Siviltjenesteadministrasjonen, Hustad

Kriminalitetsførebyggjande råd

Kriminalitetsforebyggende råd

Administrasjonen for sivile tenestepliktige

Administrasjonen for sivile tjenestepliktige

Auksjonsforvaltar

Auksjonsforvalter

Den borgarlege påtalemakta

Den borgerlige påtalemyndighet

Rettsmedisinkommisjonen

Den rettsmedisinske kommisjon

Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Forsvarar (herads- og byrettane)

Forsvarer (herreds- og byrettene)

Heradsretten i ...

Herredsretten i ...

Lausøyreregisteret

Løsøreregisteret

Noregs grensekommissær for den norsk-russiske grensa

Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense

Overvakingssentralen

Overvåkingssentralen

Rekneskapsregisteret

Regnskapsregisteret

Sivilforsvarskrins ...

Sivilforsvarskrets ...

Skifteforvaltar

Skifteforvalter

Sorenskrivaren i ...

Sorenskriveren i ...

Rettsvesenets IT- og fagteneste

Rettsvesenets IT- og fagtjeneste

Politiets overvakingsteneste

Politiets overvåkingstjeneste

Oslo skifterett- og byskrivarembete

Oslo skifterett- og byskriverembete

Utdanningssenteret for kriminalomsorga

Kriminalomsorgens utdanningssenter

   

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kyrkjerådet

Kirkerådet

Noregs forskingsråd

Norges forskningsråd

Noregs handelshøgskole

Norges handelshøgskole

Noregs idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Noregs musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole

Norsk utanrikspolitisk institutt

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Riksbibliotektenesta

Riksbibliotektjenesten

Statens dykkarskole

Statens dykkerskole

Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter

Statens ressurs- og voksenopplæringssenter

Sentraleininga for døvblinde

Sentralenheten for døvblinde

Statens gartnar- og blomsterdekoratørskole, Vea

Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea

Noregs landbrukshøgskole

Norges landbrukshøgskole

Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Nordisk høgskole for hushaldsvitskap

Nordisk høgskole for husholdsvitenskap

Noregs brannskole

Norges brannskole

Noregs veterinærhøgskole

Norges veterinærhøgskole

Skolefilmutvalet

Skolefilmutvalget

Statens trafikklærarskole... statleg spesialpedagogisk kompetansesenter

Statens trafikklærerskole ... statlig spesialpedagogisk kompetansesenter

... vidaregåande skole

... videregående skole

Verskip i Nord-Atlanteren

Værskip i Nord-Atlanteren

Noregsnettrådet

Norgesnettrådet

Foreldreutvalet for grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Universitetet i Tromsø med Noregs fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

   

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeidsforskingsinstituttet

Arbeidsforskningsinstituttet

Noregs kommunalbank

Norges kommunalbank

Den Norske Statens Husbank

Den Norske Stats Husbank

Hovudkomiteen for lokalforvaltninga

Hovedkomiteen for lokalforvaltningen

Krinsmeklingsmannen

Kretsmeglingsmannen

Riksmeklingsmannen

Riksmeglingsmannen

Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Noreg

Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmaktene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

   

Kulturdepartementet

Eigarskapstilsynet

Eierskapstilsynet

Kulturnett Noreg

Kulturnett Norge

Namnekonsulenttenesta i ...

Navnekonsulenttjenesten i ...

Rikskonsertane

Rikskonsertene

Riksutstillingar

Riksutstillinger

Uranienborg – Roald Amundsens heim

Uranienborg – Roald Amundsens hjem

Utsmykkingsfondet for offentlege bygg

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

   

Landbruksdepartementet

Norsk institutt for skogforsking

Norsk institutt for skogforskning

Planteforsk (Norsk institutt for planteforsking)

Planteforsk (Norsk institutt for planteforskning)

Landbruksetatane i fylka

Landbruksetatene i fylkene

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

   

Miljøverndepartementet

Statens forureiningstilsyn

Statens forurensningstilsyn

Norsk institutt for by- og regionforsking

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for luftforsking

Norsk institutt for luftforskning

Stiftinga for naturforsking og kulturminneforsking

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning

Norsk institutt for vassforsking

Norsk institutt for vannforskning

Senter for jordfagleg miljøforsking

Senter for jordfaglig miljøforskning

   

Nærings- og handelsdepartementet

Noregs geologiske undersøking

Norges geologiske undersøkelse

Bedriftenes Rådgjevingsteneste

Bedriftenes Rådgivningstjeneste

Noregs forskingsråd

Norges forskningsråd

Statens rettleiingskontor for oppfinnarar

Statens veiledningskontor for oppfinnere

Styret for industrielt rettsvern

Styret for det industrielle rettsvern

(Patentstyret)

(Patentstyret)

Skipsregistra

Skipsregistrene

Den sentrale skipsmatrikkelen

Den sentrale skipsmatrikkel

Rettleiingskontoret for import frå utviklingsland

Veiledningskontoret for import fra utviklingsland

Brønnøysundregistra

Brønnøysundregistrene

   

Olje- og energidepartementet

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

   

Samferdselsdepartementet

Noregs statsbaner BA

Norges statsbaner BA

Tryggingsrådet for luftfarten

Sikkerhetsrådet for luftfarten

... lufthamn

... lufthavn

Noregs Luftfartøyregister

Norges Luftfartøyregister

Posten Noreg BA

Posten Norge BA

   

Sosial- og helsedepartementet

Pensjonstrygda for sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn

Statens råd for funksjonshemma

Statens råd for funksjonshemmede

Statens helseundersøkingar

Statens helseundersøkelser

Statens lækjemiddelverk

Statens legemiddelverk

Samarbeidsorganet for frivillig arbeid

Frivillighetens samarbeidsorgan

Statens institutt for rusmiddelforsking

Statens institutt for rusmiddelforskning

Huseby kompetansesenter - Statleg spesialpedagogisk senter for synshemma

Huseby kompetansesenter - Statlig spesialpedagogisk senter for synshemmede

Barnesjukehuset, Hokksund

Barnesykehuset, Hokksund

Beredskapsrådet for helsestellet

Beredskapsrådet for landets helsestell

Det norske radiumhospitalet

Det norske radiumhospital

Barnesjukehusa Geilomo og Voksentoppen

Barnesykehusene Geilomo og Voksentoppen

Statens sjukepleieråd

Statens sykepleieråd

Longyearbyen sjukehus

Longyearbyen sykehus

Samarbeidsorganet for helsefremmande oppgåver

Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver

Trenings- og rådgivingssenteret

Trenings- og rådgivningssenteret

Apoteka på Radiumhospitalet og Rikshospitalet

Radiumhospitalets apotek og Rikshospitalets apotek

Det nasjonale rådet for spesialistutdanning av legar

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger

   

Andre institusjonar

Andre institusjoner

Noregs eksportråd

Norges eksportråd

Noregs eksportskole

Norges eksportskole