Rundskriv V-12-02

Orientering om tilskuddsordningene for 2003 (14.06.2002)

Til kommuner og fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

V-12/2002

2002/02512 ID/ID1 mro

14.06.2002

Orientering om tilskuddsordningene for 2003

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL:

 • Anlegg for idrett og friluftsliv (herunder helsesportsanlegg)
 • Nærmiljøanlegg
 • Rehabilitering av idrettsanlegg (herunder tilrettelegging for funksjonshemmede)

SIDE 2

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR FRILUFTSLIV I FJELLET

SIDE 7

STATSTILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG

SIDE 8

STATSTILSKUDD TIL REGIONALE KULTURBYGG

SIDE 11

RÅD OG VEILEDNING

SIDE 12

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL:

 • Anlegg for idrett og friluftsliv (herunder helsesportsanlegg)
 • Nærmiljøanlegg
 • Rehabilitering av idrettsanlegg (herunder tilrettelegging for funksjonshemmede)

SØKERHEFTE, V-0827
SØKNADSSKJEMA, V-0079

Fåes ved henvendelse til fylkeskulturetatene eller Statens Forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltningen
(Faks: 22 24 27 86 eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no ).

SØKNADSPROSEDYRE:

Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.

Fylkeskommunen skal ha søknadene med kommunens prioritering innen 15. januar.

Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader innen 15. mars.

Rammetilskuddene for tilskuddspostene blir meddelt fylkeskommunen innen 1. mai.

Fylkeskommunen fordeler rammetilskuddene for tilskuddspostene, og sender melding til departementet innen 1. juli.

Alle bestemmelser som knytter seg til tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er tatt inn i heftet V-0732 "Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknaden fremmes gjennom den kommune hvor anlegget skal ligge. Fornyet søknad skrives også på søknadsskjema, men det kan henvises til tidligere innsendte vedlegg der disse er dekkende.

HVEM KAN SØKE ?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. For slike sammenslutninger gjelder blant annet at vedtektene må inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. Vedtektene skal forhåndsgodkjennes av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere (jf. St. meld. nr. 14 (1999-2000)).

Bare kommune, eventuelt fylkeskommune, godtas i regelen som søker om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader, f.eks. svømme- og idrettshaller.

KOSTNADSKREVENDE ANLEGG

Departementet vil presisere at dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker på store kostnadskrevende anlegg (investerings- og driftsmessig), må det av søker kreves grundige planer for både finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, skal søknaden ikke imøtekommes. Det vil bli stilt særskilte krav til spesielle anleggstyper og søknader med høy søknadssum med hensyn til kommunens og fylkeskommunens engasjement.

Det vises for øvrig viser til V-0732 pkt. 3.1.

HVA KAN DET SØKES OM TILSKUDD TIL ?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig aktivitet. Anlegget skal ikke danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere.

Som idrettsanlegg regnes også lokale kulturbygg og andre felles bygg/anlegg, når disse inneholder lokaliteter for idrettsformål. Idrettens bruksrett til disse må være sikret i egen avtale som på forhånd er godkjent av departementet.

GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDD FRA SPILLEMIDLENE

 1. Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år etter ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis, eller for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

  Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40-årsperioden skal ikke skje, med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Kultur- og kirkedepartementet. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere Kultur- og kirkedepartementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Kultur- og kirkedepartementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen for mislighold, jf. punkt 6, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra Kultur- og kirkedepartementet for en forlenget stengning.

  Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere Kultur- og kirkedepartementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

 2. Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg, etterleves. For øvrig skal anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.

  Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter som det er bestemt til bruk for. Anleggseier må i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.

 3. Salg eller deling av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kultur- og kirkedepartementet.

  Overføring av driften av anlegget til andre enn tilskuddsmottaker skal ikke skje uten Kultur- og kirkedepartementets skriftlige forhåndssamtykke.

  Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegget som ikke er omfattet av finansieringsplanen, krever forhåndssamtykke av Kultur- og kirkedepartementet.

 4. Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet.

 5. Ved delutbetaling av tilskuddsbeløp, plikter anleggseier å ferdigstille anlegget innen den fastlagte tidsplan.

 6. Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår misligholdes, kan Kultur- og kirkedepartementet kreve tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 8 % renter i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at Kultur- og kirkedepartementet fremsetter skriftlig krav. Dersom anleggseier ikke betaler innen den satte tidsfrist, kan Kultur- og kirkedepartementet kreve tvangssalg av anlegget iht. tinglyst pantobligasjon.

  Som mislighold regnes alltid at anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning.

 7. Til sikkerhet for et eventuelt krav om tilbakebetaling, utstedes en pantobligasjon i anlegget til fordel for Kultur- og kirkedepartementet, pålydende tilskuddsbeløpet. Kostnadene ved tinglysning av obligasjonen bæres av tilskuddsmottaker.

Obligasjonen skal ha beste prioritet etter de långivere som er inkludert i den godkjente finansieringsplan av anlegget, jf. pkt. 3 samt vedlegg 3 til søknad om tilskudd av spillemidlene.

Anlegg som mottar tilskuddsbeløp lik eller under hovedsatsene, p.t. kr 550 000, fritas for plikten til å utstede pantobligasjon. Fritaket gjelder ikke dersom anlegget over tid mottar tilskudd som til sammen overstiger hovedsatsen, eller dersom flere enheter eller deler av et anlegg enten til sammen og/eller over tid mottar tilskudd som overstiger hovedsatsen.


NORD-NORGETILLEGG OG GRADERTE TILSKUDDSSATSER

Det vises til V-0732. Nord-Norgetillegg framgår av pkt. 9.4. Graderte tilskuddssatser framgår av vedlegg 3 og 4 i V-0732.

FORHÅNDSGODKJENNING AV PLANER

Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd skal være forhåndsgodkjent. Godkjenningsmyndighet er for de fleste anleggs vedkommende delegert til kommunen. Se for øvrig V-0732, kap. 7.

KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

NÆRMILJØANLEGG

Departementet vil øremerke spillemidler til nærmiljøanlegg også ved fordelingen i 2003. Tilskuddssatsen er 50% av kostnaden, begrenset oppad til maksimum kr 200 000. Øremerking av tilskudd til nærmiljøanlegg er til vurdering i departementet . Dette kan medføre vesentlige endringer i tilskuddene etter 2003.

Fra 2001 innførte departementet en prøveordning (2001 – 2003) med en egen tilskuddsordning for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, se V-0732 pkt. 9.7.

REHABILITERING AV IDRETTSANLEGG

Definisjon

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Tilskudd

Forutsetningen for å gi tilskudd til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg, er at tiltaket gir bedre forhold for idrettsutøvelse, og at ombyggingen ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

Som hovedregel ytes tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering.


Generelle bestemmelser

 • Anlegget må være prioritert i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

 • Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport, som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget.

 • Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse.

 • Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.

 • Grunnlaget for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner, og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.

 • Forhold som skyldes feil ved planlegging og/eller utførelse, eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd.


Planer for rehabilitering av anlegg som etter gjeldende bestemmelser skal forhåndsgodkjennes i departementet som nyanlegg, skal sendes departementet til behandling.

Departementet vil øremerke spillemidler til rehabilitering av eldre anlegg også ved fordelingen i 2003. Øremerking av tilskudd til rehabilitering av eldre anlegg er til vurdering i departementet . Dette kan medføre vesentlige endringer i tilskuddene etter 2003.

KRISS - ÅRLIG OPPDATERING

Fullstendig oppdatering av KRISS, Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader, innen den frist fylkeskommunen har satt, vil være et krav for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR FRILUFTSLIV I FJELLET

HVA KAN DET SØKES
OM TILSKUDD TIL:

Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygg og anlegg for fysisk aktivitet i fjellet i tilknytning til rutenett, samt til opparbeiding av stier og løyper.

HVEM KAN SØKE:

Foreninger som er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) kan søke om tilskudd. Foreninger med tilsvarende formål som DNT kan også søke.

SØKNADSSKJEMA:

V-0829/B fåes ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo, eller på tlf. 22822800.

SØKNADSPROSEDYRE:

Søknad om tilskudd sendes Den Norske Turistforening innen den frist DNT har fastsatt.

DNT prioriterer søknadene. DNTs innstilling sendes, sammen med søknadene, via Direktoratet for Naturforvaltning til Kultur- og kirkedepartementet innen fastsatt frist.

Kultur- og kirkedepartementet vedtar fordeling av midlene og sender melding om vedtak til søkeren, med gjenpart til DNT.

STATSTILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG

STATSBUDSJETTETS KAP 320 POST 60

SØKERHEFTE ,V-0846
OG SØKNADSSKJEMA, V-0082

Fåes ved henvendelse til fylkeskulturetaten eller Statens Forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltningen
(Faks: 22242786 eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no ).

SØKNADSPROSEDYRE:

Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.

Fylkeskommunen skal ha søknaden med kommunens prioritering før 15. januar.

Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader før 15. mars.

Rammetilskuddet blir meddelt fylkeskommunene innen 1. mai.

Fylkeskommunen fordeler den tildelte rammen og sender melding til departementet innen 1. juli.


Med forbehold om Stortingets bevilgning, kan det for 2003 søkes om tilskudd til lokale kulturbygg. Det kan søkes om investeringstilskudd til nybygg, tilbygg/ ombygging av eksisterende kulturbygg, og til ombygging av andre hus til kulturbygg.

Lokale kulturbygg er allmenne kultur- og forsamlingslokaler, som samfunnshus, grendehus, kulturhus, bydelshus, allaktivitetshus o.l. Lokalene skal være et kulturelt og sosialt møtested i lokalmiljøet og/eller i kommunen, egnet for ulike kulturaktiviteter.

Søkere kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Vilkår for at en enkeltorganisasjon kan stå som søker, er at kommune og fylkeskommune stadfester at utforming av bygget, vedtekter og driftsplan gjør det til et allment lokalt kulturbygg. For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet.

Vilkår for statsstøtte er at

 1. lokale kulturhus skal være åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.
 2. lokale kulturhus kan eies av kommuner, andelslag som er åpne for alle, stiftelser, eller av frivillige organisasjoner med demokratisk oppbygging.
 3. forprosjekt utarbeides på grunnlag av romprogram basert på innhentede behovsoppgaver i lokalsamfunnet. Planene skal forhåndsgodkjennes av kommunen, eventuelt av Kultur- og kirkedepartementet.

 4. huseier utformer nærmere regler for bruken av huset.

  Huseieren har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie av huset ut fra de ideelle målsettinger huseieren arbeider for.

  Huseieren har anledning til å forby servering av alkohol i huset.

  For kulturhus som er kombinert med skoleanlegg, gjelder reglene i vedkommende skolelov eller forskrifter gitt i medhold av denne.

  Oppstår det tvist om bruken av huset, avgjøres tvisten av kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger.

 5. dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med det opprinnelige formål, kan det medføre at mottatt statsstøtte må tilbakebetales.

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, bør inngå i en kommunal utbyggingsplan for kulturbygg.

Forhåndsgodkjenning av planer
Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd skal være forhåndsgodkjent før bygging starter. Godkjenningen for lokale kulturbygg er i hovedsak delegert til kommunene. Følgende lokale kulturbygg skal godkjennes av departementet:

 • lokale kulturbygg samlokalisert med idrettshaller eller skolebygg
 • lokale kulturbygg med et stort omland, og der det søkes om mellom 1 mill og 1,6 mill kroner. For de nordlige fylkene kan imidlertid også søknader der det søkes om mer enn 1 mill kroner i tilskudd, forhåndsgodkjennes i kommunene. Jf punktet nedenfor.

Tilskuddssatsene er:

Finnmark og Troms fylker:

inntil 50% av byggekostnadene
inntil 2 mill. kroner.

Nordland fylke og Namdalen:

inntil 50% av byggekostnadene
inntil 1,6 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene
inntil 1 mill. kroner.


Økt tilskuddsramme, gjeldende for gruppen "Resten av landet":
Øvre tilskuddsramme for lokale kulturbygg med et stort omland, og som skal fungere for en kommune eller del av større kommune, heves fra 1 mill til 1,6 mill kroner, forutsatt at søknaden oppfyller en del vilkår:

 • Fylkeskommunen skal uttale seg om hvorvidt plasseringen tilsier utvidet tilskuddsramme.
 • Regionale teatre og fylkesavdelingen i Norsk musikkråd skal uttale seg om planer.
 • Planene skal forhåndsgodkjennes av departementet.
 • Før forhåndsgodkjenning bør planene være tatt med i en kommunal kulturbyggplan.
 • Det må dokumenteres arkitektonisk kvalitet, at kulturbygget kan romme et bredt spekter av aktiviteter og at det vil nå mange brukere. Også planer for driften vil bli tillagt vekt.

Nedre grense for godkjent kostnad.
Godkjent kostnad som legges til grunn for søknad om midler, skal minst utgjøre kr 450 000. For søknader om tilpassing for funksjonshemmede, eller der tilpassing for funksjonshemmede inngår i arbeidene, skal kostnaden minst være kr 180 000.

Øvrige bestemmelser.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til tilskudd fra statsmidler til lokale kulturbygg, tatt inn i heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler". V-0821 utgitt i juli 2001 gjelder også for tildelinger i 2003.

STATSTILSKUDD TIL REGIONALE KULTURBYGG

STATSBUDSJETTETS KAP 320 POST 60

SØKERHEFTE ,V-0846
OG SØKNADSSKJEMA, V-0082

Fåes ved henvendelse til fylkeskulturetaten eller Statens Forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltningen
(Faks: 22 24 27 86 eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no ).

SØKNADSPROSEDYRE:

Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.

Fylkeskommunen skal ha søknaden med kommunens prioritering før 15. januar.

Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader før 15. mars.

Rammetilskuddet blir meddelt fylkeskommunene innen 1. mai.

Fylkeskommunen fordeler den tildelte rammen og sender melding til departementet innen 1. juli.

Med forbehold om Stortingets bevilgning, kan det for 2003 søkes om tilskudd til regionale kulturbygg.

Regionale kulturbygg er kulturbygg som i funksjon og/eller størrelse tar sikte på å dekke behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser der bosetning og kommunikasjon gjør dette mulig.

Fylkeskommunene klassifiserer regionale kulturbygg og bestemmer selv antall og plassering.

Vilkår for statsstøtte er at

 1. Regionale kulturbygg skal stå åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.
 2. Regionale kulturbygg kan eies av en eller flere kommuner, fylkeskommuner, andelslag eller stiftelser.
 3. Forprosjekt utarbeides på grunnlag av romprogram basert på innhentede behovsoppgaver innen regionen. Planene skal forhåndsgodkjennes av Kultur- og kirkedepartementet.
 4. Huseieren utformer selv de nærmere regler for bruk av huset.
  Huseieren har anledning til å forby servering av alkohol i huset.
  For kulturhus som er kombinert med skoleanlegg, gjelder reglene i vedkommende skolelov eller forskrifter gitt i medhold av denne.

  Oppstår det tvist om bruken av huset, avgjøres tvisten av vertskommunens kommunestyre eller den kommunestyret bemyndiger.
 5. Dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med det opprinnelige formål, kan det medføre at mottatt statsstøtte må tilbakebetales.

Tilskuddssatsene er:

Finnmark, Troms, og Nordland
fylker og Namdalen:

inntil 50% av byggekostnadene
inntil 5 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene
inntil 5 mill. kroner.


Øvrige bestemmelser.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til tilskudd fra statsmidler til regionale kulturbygg, tatt inn i heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler". V-0821 utgitt i juli 2001 gjelder også for tildelinger i 2003.

RÅD OG VEILEDNING FOR ALLE TILSKUDDSORDNINGENE

Råd og veiledning om tilskuddsordningene gis av kommunen, fylkeskommunen eller Kultur- og kirkedepartementets Idrettsavdeling.

For tilskuddsordningen "Anlegg for friluftsliv i fjellet" gis informasjon av Den Norske Turistforening. Råd og veiledning kan også innhentes fra Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen.

Med hilsen

Paul Glomsaker e.f.
ekspedisjonssjef

Rigmor Duun Grande
avdelingsdirektør

Kopi:

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Det Frivillige Skyttervesen
Norges Velforbund
Noregs Ungdomslag

Kommunerevisjonene
Friluftsrådenes Landsforbund
Den Norske Turistforening
Folkets Hus Landsforbund
Riksrevisjonen