Rundskriv V-12-03

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2003 (02.07.2003))

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 12/2003

2003/2120 AØ OD

02.07.2003

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har ansvaret for oppdatering av etats- og tjenestestedsregisteret i SST. AAD ber om at Kultur- og kirkedepartementet (KKD) sørger for innhenting av ajourførte opplysninger fra virksomhetene og sender disse samlet til AAD innen 15. august 2003.

Dette innebærer at vi må ha skriftlig tilbakemelding fra alle virksomheter innen 8. august 2003 (må overholdes).

Vi viser til vedlagte rundskriv P- 5/2003 fra AAD hvor det bes om at alle virksomheter følger den punktvise instruksen i rundskrivet med hensyn til rapporteringen. Dette er nødvendig for å sikre at ajourføringen skal bli korrekt.

Dette innebærer at den enkelte virksomhet må ta en gjennomgang av dataene sammen med sin lønnsmyndighet og gi skriftlig tilbakemelding til KKD.

Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

Vi vedlegger kopier av AADs rundskriv P- 5/2003, utskrift fra Etats- og tjenestestedsregisteret og kommunelisten per 1. januar 2003.

Vi ber om at den tilsendte utskriften fra Etats- og tjenestestedsregisteret gjennomgås/endres i henhold til AADs instrukser i vedlagte rundskriv.

Alle virksomheter skal returnere utskriften til KKD (attestert) innen 8. august, selv om det ikke er endringer.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

3 vedlegg