Rundskriv V-13-03

Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet (08.07.2003)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 13/2003

2003/3019 AØ OD

08.07.2003

Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet

Vi viser til vårt rundskriv V- 18/2002 av 1. juli 2002 hvor vi oversendte Arbeids- og administrasjonsdepartementets regler vedrørende forsikring (begrenset oppad til 65 G) utløst av terrorhandlinger.

Til orientering meddeles at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i brev av 20. juni 2003 til Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at ordningen prolongeres inntil videre dog ikke utover 31.12.2003.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør