Rundskriv V-13B 2008

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

 

Nr. Vår ref Dato
V-13/2008B 200802584-/GDV 22.05.2008

ANSKAFFELSER AV VARER OG TJENESTER

Riksrevisjonens gjennomgang av regnskapene for 2007 viser at det fortsatt er noen virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet som ikke følger bestemmelsene om offentlige anskaffelser. Det vises til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 med endringer, sist endret ved lov av 30. juni 2006, samt forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006, sist endret 24. november 2006. Loven med forskrifter kan lastes ned fra Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/konkurransepolitikk/Listesidekonkurransepolitikk/ regelverket-for-anskaffelser/Lov-om-offentlige-anskaffelser-medforsk. html?id=444925  

Departementet vil minne om, og understreke, at ovennevnte bestemmelser må følges. Regelverket for offentlige anskaffelser er relativt omfattende. Departementet har derfor utarbeidet et eget mer kortfattet notat om anskaffelser som vedlegges dette rundskrivet.

Som det fremgikk bl.a. på det siste etatsstyringsmøtet avholdt 4. februar i år, legger departementet stor vekt på at virksomhetene under Kultur- og kirkedepartementet følger bestemmelsene på anskaffelsesområdet. Departementet vil ha et særskilt fokus på dette i tiden fremover.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

 

Arnt H. Hermansen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

- Notat til statlige virksomheter under KKD om anskaffelse av varer og tjenester (.pdf)  

- Protokoll for anskaffelser mellom kr. 100 000 og 500 000 eks. mva.  

- Protokoll for anskaffelser som overstiger kr. 500 000 eks. mva.