Rundskriv V-15-03

Særavtaler (lokale tariffavtaler) - rettstvister og innsendelse av tvisteprotokoller (25.08.2003)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 15/2003

2003/280 AØ OD

25.08.2003

Særavtaler (lokale tariffavtaler) – rettstvister og innsendelse av tvisteprotokoller

I forbindelse med omorganiseringen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har AAD i brev til Kultur- og kirkedepartementet bedt om at følgende blir gjort kjent for underliggende virksomheter når det gjelder behandling av eventuelle rettstvister om fortolkning av eksisterende særavtaler:

” Arbeids- og administrasjonsdepartementet er omorganisert fra årsskiftet. Det er etablert en forhandlings- og inntektsenhet (FIE)under ledelse av Statens personaldirektør. Enheten skal blant annet forhandle med arbeidstakerorganisasjonene om Hovedtariffavtalen i staten og sentrale særavtaler. Lokale særavtaler skal fortsatt inngås av vedkommende departement eller underliggende virksomhet slik som tidligere.

For å begrense mulige rettstvister for Arbeidsretten ønsker Forhandlings- og inntektsenheten å få etablert løpende oversikt over de saker hvor det er uenighet mellom partene om tolkningen av særavtaler. Vi ber derfor om at alle tvisteprotokoller opprettet av statlige arbeidsgivere på grunnlag av tjenestetvistloven § 25 siste ledd, jf arbeidstvistloven § 18 nr. 2 oversendes oss.

Vi viser for øvrig til Hovedtariffavtalen § 2.3.9.4. Underliggende virksomheter bes gjort kjent med dette brev. Nærmere henvendelser kan rettes til seniorrådgiver Torgeir Bjørnaraa.”

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør