Rundskriv - V-16 N/2009 Desentralisert ordning for tilskott til kulturbygg - Revisjon av retningslinene for fylkeskommunanes forvaltning

Dei årlege avsetjingane til den desentraliserte tilskottsordninga til kulturbygg blir finansiert av overskott frå spelemidlar.

Desentralisert ordning for tilskott til kulturbygg - Revisjon av retningslinene for fylkeskommunanes forvaltning (.pdf)

Vedlegg:

  1. Retningsliner for forvalting av desentralisert ordning for tilskott til kulturbygg (.pdf)
  2. Mal til skjema for rapportering om samla inn- og utbetalingar, renter, m.v. (.pdf)