Rundskriv V-19-02

Statsbudsjettet 2002 kap 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg (15.07.02)

Fylkesmennene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Norges Frikirkeråd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd

Nr.

Vår ref

Dato

V-19/2002

2002/2830 ID OFR

15.07.2002

Statsbudsjettet 2002 kap 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Det er bevilget tilskudd til privateide kirkebygg i 2002. Kultur- og kirkedepartementet har ikke fullmakt til å tildele mer enn det som er bevilget for 2002. Det innebærer at det bevilgede beløp må fordeles mellom de søknader som oppfyller vilkårene for tilskudd, jf. pkt. 5.1 i retningslinjene (vedlagt). Tilskudd per kvm. vil avhenge av søknadsmassen.

Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 15. september 2002, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen utgangen av oktober. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet. Bygg som er ferdig og det foreligger brukstillatelse, vil bli prioritert.

Det er utarbeidet retningslinjer for denne tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene fastsetter bl.a. formålet med tilskuddet, vilkår for å få tilskudd, regler for utregning av tilskudd, saksbehandlingsregler, regler for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av tilskudd, krav til attestasjon fra revisor og regler for rapportering. Det vises til de vedlagte retningslinjene.

Vi ber fylkesmennene om å distribuere rundskrivet til alle trossamfunn i sitt området.

Med hilsen

Paul Glomsaker e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Fredriksen
avdelingsdirektør

Vedlegg 1: Søknadsskjema
Vedlegg 2: Retningslinjer