Rundskriv V-19-2003

Statsbudsjettet for 2004 - kapittel 328 post 70 det nasjonale museumsnettverket - orientering om budsjettomlegging (08.10.2003)

Fylkeskommunene og Oslo kommune

Nr.

Vår ref

Dato

V-2003/19

2003/3264 KU/KU3 IE:pbp

08.10.2003

Statsbudsjettet for 2004 – kapittel 328 post 70 det nasjonale museumsnettverket – orientering om budsjettomlegging

1 Innledning

Som ledd i arbeidet med museumsreformen er det i forslaget til statsbudsjett for 2004 foretatt en omlegging av finansieringsordningen for museer som berører forholdet mellom staten og fylkeskommunene. Omleggingen er grundig omtalt under den aktuelle postomtalen i St.prp. nr. 1 (2003-2004) fra Kultur- og kirkedepartementet, og vi viser til denne.

Formålet med dette rundskrivet er å orientere nærmere om grunnlaget for fordelingen av bevilgningsforslaget for 2004 og om hvordan budsjettproposisjonens tall for 2004 forholder seg til 2003-tallene.

* * *

Det tidligere samlede statstilskudd til fylkeskommunene under kap. 328 post 60 er for 2004 fordelt mellom to grupper av museer, konsoliderte museer og andre museer.

2 Konsoliderte museer

De konsoliderte museumsenhetene er listet opp fylkesvis i fordelingstabellen på s. 107-109 i budsjettproposisjonen, og bevilgningsforslaget til hver konsolidert enhet for 2004 framgår av andre kolonne i tabellen. Listen over konsoliderte museer omfatter også museer som har vært finansiert utenom den tidligere post 60, dvs. at de har fått hele sitt statstilskudd direkte fra departementet.

Vi understreker for ordens skyld det som står i budsjettproposisjonen om at listen over konsoliderte museer i 2004 ikke må betraktes som en endelig institusjonsstruktur. Det legges til grunn at videre prosesser kan føre til sammenslåing av institusjoner som i 2004 er ført opp som egne konsoliderte enheter, dessuten at også de andre museene deltar i drøftinger om mulige sammenslåinger i de respektive fylkene.

2.1 Kolonnen for 2003
Tallene i første kolonne i fordelingstabellen på s. 107-109 i proposisjonen viser samlet statstilskudd i 2003 til det eller de museer som inngår i hver enkelt av de i alt 91 tilskuddsmottakere som er ført opp som egne konsoliderte enheter i 2004.

For de museene som tidligere har fått driftstilskudd utbetalt fra fylkeskommune, utgjør tallene i 2003-kolonnen den statlige andel av dette tilskudd slik dette er rapportert fra fylkeskommunene, jf. tidligere post 60 Tilskuddsordning for museer, dessuten det tilleggstilskuddet til en rekke museer som er utbetalt direkte fra departementet, jf. tidligere post 73 Museumsreformen.

Det øremerkede tilskudd på 0,5 mill. kroner som i 2003 ble bevilget til enkelte museer over kap. 320 post 81 Den kulturelle skolesekken, er inkludert i 2003-tallet for de museer det gjelder.

Flere fylkeskommuner har i 2003 operert med ulike typer fellesmidler innenfor rammen av den tidligere tilskuddsordningen. Den statlige andelen av disse fellesmidlene er ikke tatt med i 2003-kolonnen og inngår således heller ikke i kolonnens sum.

2.2 Kolonnen for 2004
I kolonnen som viser bevilgningsforslaget for 2004, er 2003-tallene prisomregnet.

Det er dessuten foretatt en fordeling av den statlige andelen av de fellesmidler som flere fylkeskommuner har operert med innenfor rammen av den tidligere tilskuddsordningen. Midlene er fordelt til de museer i respektive fylker som tidligere fikk driftstilskudd utbetalt via fylkeskommunene, og som nå inngår i en konsolidert enhet. Det beregnede beløp er inkludert i 2004-tallet for de museene det gjelder.

For noen av museenes vedkommende inkluderer 2004-tallet dessuten en reell økning i tilskuddet. Dette er nærmere omtalt i budsjettproposisjonen.

3 Andre museer

Flere av de museer som via fylkeskommunene har fått del i den statlige bevilgningen over tidligere post 60, har til nå ikke funnet sin plass innenfor en konsolidert struktur. Den statlige andelen av tilskuddet til disse museene i 2003 er summert fylkesvis, prisomregnet og videreført som en del av det samlede bevilgningsforslaget for 2004 under kap. 328 post 70. Dette utgjør til sammen 27,7 mill. kroner.

Dette beløpet er nevnt i postomtalen i budsjettproposisjonen, men er ikke med i fordelingstabellen under kap. 328 post 70. Den fylkesvise fordelingen av beløpet er imidlertid vist i vedlegg 3 s. 175-176 i proposisjonen.

Det framgår ellers av postomtalen i proposisjonen at bevilgningen til disse andre museene vil bli forvaltet av ABM-utvikling. Midlene vil bli fordelt i samråd med fylkeskommunen og utbetalt av ABM-utvikling direkte til de respektive museer.

I de fylker der det pågår konsolideringsprosesser som involverer noen av disse andre museene, vil tilskuddsutbetalingen kunne justeres i samsvar med ny struktur dersom det skjer en nødvendig avklaring i tide. Det forutsettes en nærmere kontakt mellom fylkeskommunene og ABM-utvikling om dette.

4 Videre oppfølging

Med hensyn til tilsagnsbrev, budsjettsøknader og rapportering bør det etableres rutiner som er enkle og godt samordnede mellom fylkeskommunene og staten. Hvert av de museer der tilskuddsansvaret er delt, bør derfor kunne nøye seg med å utarbeide en felles budsjettsøknad for 2005. Denne stiles til fylkeskommunen og departementet og sendes i kopi til ABM-utvikling. Tilsvarende bør gjelde årsrapporten for 2004. Vi viser ellers til nærmere omtale av budsjett- og rapporteringsrutiner i tilsagnsbrevet som sendes ut ved årsskiftet.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Ingvar Engen
seniorrådgiver

Kopi: ABM-utvikling